Gør fød­der­ne

De har væ­ret pak­ket ind i uld­ne strøm­per og sto­re støv­ler he­le vin­te­r­en. Nu skal fød­der­ne gø­res for­års­klar

BT - - NYHEDER - Ma­rie Var­m­ing

WEL­L­NESS

Små san­da­ler og buk­ser, der stum­per. Må­ske er di­ne fød­der ik­ke helt klar til den ud­for­dring, men der er ik­ke læn­ge til, de skal vi­ses frem. For­å­ret er en kærkom­men lej­lig­hed til at få fri­sket fød­der­ne op.

» Fød­der­ne er vo­res fun­da­ment. Hvad en­ten vi er sy­ge og gam­le el­ler ak­ti­ve lø­be­re, har vi brug for fød­der, som tri­ves, « si­ger Fie Ørum, som er fod­te­ra­pe­ut i Kli­nik for Fod­te­ra­pi i Hel­lerup.

» Hvis di­ne fød­der har det godt, er der sand­syn­lig­hed for, at re­sten af din krop og­så har det godt, « si­ger hun.

Som fod­te­ra­pe­ut be­hand­ler hun ska­van­ker på bå­de fød­der og tå­neg­le, men og­så men­ne­sker, der ba­re ger­ne vil for­kæ­le sig selv med en be­hand­ling. Man­ge af dem kom­mer i for­å­ret, hvor fød­der­ne skal væ­re klar til at gå i fi­ne san­da­ler el­ler bli­ver flet­tet sam­men med an­dre fød­der i en for­års­fo­rel­skel­se.

Læk­ker

» Hvis vi vil væ­re lækre, spil­ler fød­der­ne ba­re en stor rol­le, men man­ge men­ne­sker gør ik­ke me­get ved det. Når folk kom­mer cre­me på krop­pen, stop­per de ved skin­ne­be­net, men ver­den stop­per alt­så ik­ke dér, « si­ger Fie Ørum.

Som fod­te­ra­pe­ut har hun ik­ke blot fo­kus på gam­le og

MAN­DAG 30. MARTS 2015 sy­ge fød­der. Og­så ra­ske un­ge Når det så er sagt, er der man skal, hver gang vi går ind men­ne­sker – her­un­der en lidt, du selv bør gø­re der­hje­mi en ny sæ­son, og vej­r­li­get skif­stor an­del af ter.mænd – kom­mer me for at ha­ve blø­de, smuk­ke med fod­pro­ble­mer – el­ler de fød­der. er­u­d­over skal man væ­re øn­sker blot at fore­byg­ge. » Man skal egent­lig kun var­som med alt for hø­je hæ­le, gø­re me­get lidt selv. Hvis du men fod­for­met er ik­ke det ta­ger en helt al­min­de­lig kø­ke­ne­ste rig­ti­ge i Fie Ørums ver­kensvamp og va­sker fød­den. der­ne med den grove si­de, » Jeg bli­ver al­drig ty­pen, der hver gang du er i bad, og bags­vær­ger til Ja­co­form. Du skal ef­ter gi­ver fød­der­ne et lag fed kø­be de sko, du godt kan li­de, cre­me, så har du gjort det, du og sør­ge for, at de har en god kan og bør. Man må al­drig gå bredde, og at hæ­len ik­ke er alt i gang med at fi­le, hak­ke og for høj. Men klipklap­pe­re er skæ­re hård hud væk selv, « ad­hel­ler ik­ke godt, for der er in­va­rer Fie Ørum. gen af­fjed­ring i, og folk fal­der

Som­me­ren er rig­tig hård of­te i dem, « si­ger Fie Ørum. ved fød­der­ne, og det skyl­des pri­mært den el­lers så skøn­ne kom­bi­na­tion af sand og vand.

Der­for skal man væ­re ek­stra op­mærk­som med fodcre­men om som­me­ren, li­ge­som Ge­ne­tik » Hvis man ik­ke pas­ser på si­ne fød­der selv, kan man få spræk­ke­de og øde­lag­te fød­der. Det ser vi en del, « for­kla­rer Fie Ørum.

Det er dog ik­ke kun ens egen mis­lig­hol­del­se, der har skyl­den. Ge­ne­tik spil­ler og­så en stor rol­le.

» Der kan sag­tens væ­re nog­le, som har fi­ne hæ­le uden at skul­le gø­re no­get for det, mens an­dre har spruk­ne, flæk­ke­de hæ­le. Det gæl­der fak­tisk om at ha­ve godt med fedt på hæ­le­ne, « si­ger hun.

Skal vi­ses med glæ­de

Som en af få fod­te­ra­pe­u­ter er hun hel­ler ik­ke ban­ge for neg­lel­ak på tæ­er­ne.

Tvær­ti­mod.

Man­ge fod­te­ra­pe­u­ter er ban­ge for neg­lel­ak, for­di de fi­ne nu­an­cer of­te dæk­ker over neg­lesvamp el­ler an­dre syg­dom­s­tegn fra fød­der­ne.

» Men man skal jo og­så kun­ne vi­se si­ne fød­der frem med glæ­de, « si­ger Fie Ørum.

Og li­ge til sidst: Klip al­tid di­ne neg­le li­ge over, el­lers øger du ri­si­ko­en for ned­gro­e­de neg­le, ad­va­rer eks­per­ten.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.