Kul­tur En hur­tig sang er

Der er in­gen reg­ler for hitskri­ve­ri, men hvis det går hur­tigt, er chan­cer­ne go­de

BT - - KULTUR -

MU­SIK

Hen­ning Hø­eg

ho­eg@ bt. dk En­kel­te på­står må­ske det mod­sat­te. Men de fl este kom­po­ni­ster drøm­mer om et rig­tigt svi­ne­hit. Her de­ler nog­le af stjer­ner­ne de­res tek­nik med BT. » Når ide­en er rig­tig god, så går det lyn­hur­tigt. «

Så­dan si­ger den 31- åri­ge dansk- bo­en­de ame­ri­ka­ner Bran­den Be­al, der sid­ste år skrev og ind­spil­le­de me­ga­hit­tet ’ Twerk it Li­ke Miley’ og li­ge nu hær­ger hit­lis­ten med ’ Smi­le and Wa­ve’ ( sam­men med Ras­mus He­de­gaard). Og han ud­dy­ber: » Det nyt­ter ik­ke no­get at sid­de og grub­le over sa­ger­ne en hel dag. Vo­res fans sid­der jo hel­ler ik­ke og lyt­ter til den sam­me sang en hel dag. Det er fest – det er her og nu. Og det skal væ­re sjovt, frisk og let, « si­ger Bran­don til BT.

Hjæl­per med lidt rød­vin

Og han til­står, at al­le hans bed­ste san­ge er ble­vet til, når der er ble­vet fe­stet i stu­di­et.

» Vi har selv­føl­ge­lig ik­ke væ­ret de­ci­de­ret ful­de. Men en gang imel­lem hjæl­per det med lidt rød­vin el­ler champag­ne, « si­ger Bran­don Be­al, der i de se­ne­ste år har til­bragt det mest af sin tid med at kom­po­ne­re og ind­spil­le i Dan­mark.

Og Bran­don Be­al er selv­føl­ge­lig ik­ke ale­ne bag te­o­ri­en om, at de bed­ste san­ge bli­ver til på den kor­te­ste tid.

’ Kvin­de min’ på re­kord­tid

Så­le­des har Kim Lar­sen for­talt, at ’ Kvin­de min’ nær­mest kom drys­sen­de ned i hat­ten på ham og de an­dre gam­le Ga­so­lin- dren­ge - på min­dre end ti mi­nut­ter. Sø­ren Ra­sted fandt he­le me­lo­di­en til ’ Bar­bie Girl’, mens han cyk­le­de igen­nem Kø­ben­havn. Og halv­de­len af suc­ces­grup­pen Laid Ba­ck, Jo­hn Guld­berg, har i et in­ter­view med un­der­teg­ne­de in­drøm­met, at grup­pens fi re mest suc­ces­ful­de und­ta­gel­ser til reg­len om det hur­tigt kom­po­ne­re­de hit

åle­des på­står Leo­nard Co­hen, at det tog ham me­re end to år­ti­er at bli­ve fær­dig med hans til da­to mest suc­ces­ful­de sang, ’ Hal­le­lujah’. Med til hi­sto­ri­en hø­rer det selv­føl­ge­lig og­så, at Co­hen på et tids­punkt sad med over 50 fær­di­ge vers, der skul­le skæ­res ned til de fem­seks styk­ker, vi ken­der i dag.

Det hår­de ar­bej­de

Men ba­re for­di sangskri­ve­ri­et går hur­tigt, så er hit­tet ik­ke helt i hus eft er ti mi­nut­ter.

S

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.