’’

BT - - KULTUR -

En gang imel­lem hjæl­per det med lidt rød­vin el­ler champag­ne

san­ge blev til på un­der ty­ve mi­nut­ter - i alt.

» Den­gang kom det he­le ba­re lyn­hur­tigt. Og det tog ik­ke me­get læn­ge­re at skri­ve san­ge­ne, end det tog at spil­le dem. De stør­ste hit tog den kor­te­ste tid. Men når idéen til en sang mel­der sig, så skal man og­så væ­re ly­nen­de hur­tig til at få den i kas­sen. El­lers for­svin­der den igen, « si­ger Guld­berg, der over he­le ver­den sta­dig tje­ner godt på klas­si­ke­re som ’ Whi­te Hor­se’ og ’ Suns­hine Reg­gae’.

Men der ér selv­føl­ge­lig

Bran­don Be­al

» Først da be­gyn­der det hår­de ar­bej­de, « si­ger Bran­don Be­al.

Nu skal san­gen jo ar­ran­ge­res, pro­du­ce­res og ind­spil­les. Og iføl­ge Be­al kan det sag­tens ta­ge ad­skil­li­ge uger.

» Her gæl­der det tek­nik og en klar tan­ke­pro­ces. Og her skal man hol­de sig langt væk fra champag­nen, « si­ger Bran­don Be­al.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.