Alp­ha­be­ats Sti­ne kan godt selv

BT - - KULTUR -

MU­SIK

VE­L­O­P­LAGT ’ Sti­ne’ POP ***** *

Ly­den er fl ot. Ma­te­ri­a­let er i top – og Sti­ne syn­ger som en drøm.

I Alp­ha­be­at del­te Sti­ne Bram­sen ram­pe­ly­set med si­ne go­de dren­ge­ven­ner fra Sil­ke­borg. Men nu står hun ale­ne. Og det fun­ge­rer om mu­ligt end­nu bed­re.

Så­le­des er det me­lo­di­ske og tekst­li­ge fo­kus knivskar­pt på al­le de seks san­ge, der er in- klu­de­ret på Stines nye ep ( el­ler mi­ni- al­bum) ’ Sti­ne’.

Ma­te­ri­a­let er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Ni­co­laj Ra­sted. Bl. a. An­dreas ’ Ma­ski­nen’ Som­mer er in­de over som pro­du­cer. Og så er he­le svi­ne­ri­et so­nisk eft er­be­hand­let af den ame­ri­kan­ske stu­di­e­eks­pert Tom Coy­ne, der og­så var med til at ska­be dy­na­mi­k­ken på Tay­l­or Swift s gi­gan­tal­bum ’ 1989’.

Bl. a. ’ The Day You Lea­ve Me’ og ’ Move Forward’ er tid­li­ge­re ud­kom­met som sing­ler. Men ’ Not What I Ca­me For’ og ’ Fall Apart’ er sprit­nye. Og me­get ty­der på, at Sti­ne ba­re bli­ver bed­re og bed­re.

Ni­els Lind Lar­sen

nll@ bt. dk Hvor er det dog en skam, at hi­sto­ri­en i ’ Mord uden græn­ser’ er så him­mel­rå­ben­de dum. Når nu se­ri­en på al­le an­dre pa­ra­me­tre er så af­sin­digt fl ot pro­du­ce­ret. Søn­da­gens af­snit hav­de me­re end 35 sce­ner, her­af halv­de­len i unik­ke lo­ca­tions. Det er et im­po­ne­ren­de am­bi­tions­ni­veau og en be­drift af bå­de ma­nus­for­fat­te­re, pro­du­cen­ter og in­struk­tør at ska­be en se­rie, der så ube­svæ­ret og dy­na­misk be­væ­ger sig mel­lem al­le dis­se ste­der og per­so­ner.

Men sel­ve kri­miplot­tet har ik­ke for­mat til ot­te ti­mer. De se­ne­ste to har væ­ret et langt si­despor med sku­dat­ten­ta­tet på Ja­ck­ie, der re­elt ik­ke har no­get med Ha­rald Bjørn og hans Jo­int In­ve­sti­ga­tion Teams op­ga­ve at gø­re. De skal fi nde morderen bag de tre prosti­tu­tions­mord. Men i de sid­ste to af­snit har Bru­no Koop­mann sid­det va­re­tægts­fængs­let i Kø­ben­havn, uden at no­gen har gi­det for­hø­re ham.

Træk­ker ti­den

I fi re uger har vi ven­tet på ad­gang til Je­an- Lou­is Guld­tands com­pu­ter, der har fæl­den­de be­vi­ser mod Louk­auskis. Først var der in­gen fra po­li­ti­et, der bad om hans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.