Dum­hed uden græn­ser

BT - - KULTUR - Fo­to: DR1

TV- SE­RIE

SÅ SKRA­BES BUN­DEN ’ Mord uden græn­ser’ TV- SE­RIE ** ****

ad­gangs­ko­de. Så vil­le han af uransa­ge­li­ge grun­de ik­ke gi­ve dem den. Og så vil­le han åben­bart godt al­li­ge­vel, hvis de ud fra to ude­lad­te linjer af et fransk kær­lig­heds­digt kun­ne ud­dra­ge den nu­me­ri­ske vær­di af hans navn og bru­ge det som lo­ga­rit­me- nøg­le til hans kryp­te­ring. Det kan man da kal­de at træk­ke ti­den.

Kej­se­rens nye klæ­der

Ha­rald Bjørn har in­tet po­li­tiæ­rin­de i Ber­lin, men nu, hvor han er der, kan han da li­ge kig­ge igen på vi­deo­op­ta­gel­ser­ne af den dræb­te Maria. Må­ske er han så hel­dig, at hen­des cam­ping­vogn var vi­deo­over­vå­get? Må­ske var der end­da en mi­kro­fon til over­våg­nings­ka­me­ra­et, og må­ske gik Maria uden­for for at ta­le med sin far i den sam­ta­le, der fi k Ja­ck­ie skudt?

Sør­me ja, og selv om det ik­ke var alt for ele­gant, så un­der vi ger­ne Bjørn lidt held i sprøjten. Men at Ma­ri­as far, Ro­land Gab­ler, skul­le tro, at even­tu­el­le be­vi­ser mod ham skul­le for­svin­de, for­di Ja­ck­ie blev myr­det, ja det er da slet og ret dumt.

Og nu vi er ved de her vi­deo­op­ta­gel­ser. Po­li­ti­et kan af uransa­ge­li­ge grun­de ik­ke bru­ge op­ta­gel­ser­ne af de tre pi­ger som be­vis mod Louk­auskis, for­di pi­ger­ne er dø­de. Men da Maria på den nye op­ta­gel­se an­kla­ger Louk­auskis for voldtægt, så ryk­ker de ud med bål og brand.

Jøs­ses. Hvad hjæl­per det, at det he­le ser så fl ot ud, når ind­hol­det er så man­gel­fuldt?

Der skal vir­ke­lig hi­ves nog­le ge­val­di­ge esser frem af ær­met i de to sid­ste af­snit, hvis det her ik­ke skal en­de som kej­se­rens nye klæ­der.

Nu skra­ber DR1- se­ri­en ’ Mord uden græn­ser’ bun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.