Løgn og ide­a­lis­me

BT - - TV - DRA­MA 05: 30 06: 00 21: 00 11: 20 13: 25 15: 00 07: 30 09: 20 19: 00 22: 50 00: 40- 06: 00 16: 55

Jour­na­li­sten Olav Her­gel de­bu­te­re­de i 2006 med ro­ma­nen ” Flygt­nin­gen”, hvor en kvin­de­lig jour­na­list bli­ver kid­nap­pet af ter­r­o­ri­ster. Det lyk­kes hen­de dog at fl yg­te med hjælp fra en af ter­r­o­ri­ster­ne. I fi lm­ud­ga­ven har hi­sto­ri­en æn­dret navn til ” Flug­ten” ( 2009), hvor Iben Hjej­le spil­ler den dan­ske uden­rigsjour­na­list Rik­ke Lyng­vig, der bli­ver kid­nap­pet i Af­g­ha­ni­stan af en ter­r­or­cel­le, som tru­er med at dræ­be hen­de for åben skærm, så­fremt Dan­mark ik­ke træk­ker si­ne trop­per ud af lan­det. Helt uven­tet får Rik­ke hjælp fra den un­ge af­g­ha­ner Na­zir, og det lyk­kes hen­de at fl yg­te og red­de sit liv. Men fl ug­ten har en pris. Na­zir in­si­ste­rer på, at Rik­ke al­drig må for­tæl­le, at han hjalp hen­de til at fl yg­te, da han el­lers vil bli­ve hen­ret­tet af ter­r­or­cel­len. Rik­ke ven­der til­ba­ge til Dan­mark som den s to­re helt og mens me­di­er­ne går i selv- sving, ta­ger hen­des kar­ri­e­re fart mod stjer­ner­ne. Da Na­zir uven­tet duk­ker op i Dan­mark hav­ner Rik­ke i sit livs stør­ste di­lem­ma. For­u­den Iben Hjej­le

Med­vir­ken­de: ses po­pu­læ­re Lars Mik­kel­sen og Fa­egh Za­ma­ni i ho­ved­rol­ler­ne. ( DR1)

TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Lau­ren­ce Fis­h­bur­ne.

( T) 42. Ga­de. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1933. ( T) San Se­ba­sti­an. Fransk- ita­li­ensk actionfilm fra 1968. ( T) Juli­us Cæs­ar. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1953. ( T) Tre mand sø­ger guld. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1948. ( T) Søn af en Gun­figh­ter. Ame­ri­kansk- spansk western fra 1965. ( T) Hvid­g­lø­de­n­de. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1949. ( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946. ( T) Pi­gebørn. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949.

( T) Vor mo­ders hus. En­gelsk dra­ma fra 1967. ( T) Op­gør i nat­ten. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1952. Nat- tv.

” Flug­ten” fra 2009 med Lars Mik­kel­sen og Iben Hjej­le i ho­ved­rol­ler­ne er en fi lma­ti­se­ring af Olav Her­gels prisvin­den­de ro­man ” Flygt­nin­gen”. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.