FI­RE OSCAR­STA­TU­ET­TER TIL ’ RAIN MAN’

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 26 år si­den 1989:

LØVEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvem du ta­ler med i dag, så vil du op­le­ve en po­si­tiv ånd og en imø­de­kom­men­hed, som du kan glæ­de dig over. Du er og­så selv i godt hu­mør. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er en su­per god kom­bi­na­tion mel­lem Sol og Må­nen i dag, som vil gi­ve dig gro­bund for fl ere po­si­ti­ve op­le­vel­ser i lø­bet af da­gen. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det vil gæl­de om at bru­ge or­dets magt. Vær der­for be­vidst om hvad du si­ger og til hvem. Det gæl­der om at få di­ne me­nin­ger hørt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du har en fø­lel­se af, at der fo­re­går no­get bag din ryg, hvil­ket du ik­ke bry­der dig om. På den an­den si­de, så kan du selv fi nde på det sam­me. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er vig­tigt, at du ik­ke la­der dig be­græn­se af no­get som helst. Vær ven­ligst op­mærk­som på de små de­tal­jer. Da­gen vil og­så by­de på en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag, og står sam­ti­dig i et me­get po­si­tivt aspekt til So­len. Det læg­ger op til en dag, hvor din selv­til­lid er i top, og du tri­ves. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du skal væ­re var­som med, at du ik­ke blan­der tin­ge­ne sam­men. Se vir­ke­lig­he­den som den er, og ik­ke som du må­ske øn­sker, den skul­le væ­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er mas­ser af uro i og om­kring dig. På den an­den si­de, så kal­der uro­en rent fak­tisk på, at du skal gø­re no­get ek­stra­or­di­nært. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

12). ( Svær 12). ( Mid­del 11). ( Nem

Bar­ry Le­vin­sons film ’ Rain Man’ med Dustin Hof­f­man og Tom Cru­i­se i ho­ved­rol­ler­ne vin­der fi­re Oscars ved pris­ud­de­lin­gen i Hol­lywood, USA.

Bå­de Tom Cru­i­se og Dustin Hof­f­man le­ve­re­de en fan­ta­stisk præ­sta­tion i den frem­ra­gen­de film ’ Rain Man’. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.