SPAR­KET UD

En suc­ces­fuld mæg­ling var al­drig tæt på mel­lem Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov. Dan­ske­ren er fær­dig og helt ude af cy­kel­hol­det

BT - - SKILSMISSE - Da­ni­el Re­mar

» TIN­KOFF SPORT A/ S

RI­IS FY­RET Tin­koff Sport A/ S og Bjar­ne Ri­is med øje­blik­ke­lig virk­ning. Al­le de­tal­jer om aft alen skal for­bli­ve for­tro­li­ge, og beg­ge par­ter skal afh ol­de sig fra at kom­men­te­re yder­li­ge­re. « Der­med blev der sat et fo­re­lø­bigt punk­tum for en uge, der har budt på mas­ser af skri­ve­ri­er om et fuld­stæn­digt kuld­sej­let sam­ar­bej­de mel­lem Tin­kov og Ri­is, eft er sidst­nævn­te i de­cem­ber 2013 solg­te hol­det til rus­se­ren og selv fi k rol­len som team ma­na­ger.

Kul­mi­na­tion

Ue­nig­he­der­ne mel­lem dem kul­mi­ne­re­de, som man kan læ­se på de føl­gen­de si­der, un­der Tir­renoAdri­a­ti­co, hvor Tin­kov fi k nok af Ri­is’ må­de at for­val­te sin nye op­ga­ve på og smed dan­ske­ren mid­ler­ti­digt ud for­ud for sid­ste søn­dags Mila­noSan­re­mo.

Si­den har Saxo Bank- ejer og Ri­is’ ven Lars Sei­er Christensen for­søgt at mæg­le mel­lem Ri­is og Tin­kov.

Det stod dog hur­tigt klart for Sei­er, at der ik­ke vil­le bli­ve ta­le om en mæg­ling. Dis­kus­sio­ner­ne de se­ne­ste da­ge og helt frem til off ent­lig­gø­rel­sen af nyhe­den i aft es kl. 19 har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ale­ne gå­et på, om Ri­is skul­le gå selv, om han skul­le fy­res, el­ler om man i fæl­les­skab blev eni­ge om at op­hæ­ve kon­trak­ten.

Nu lan­de­de man så på det sid­ste og med et løft e om ik­ke at ta­le om, hvad der er gå­et galt. Der­for har det hel­ler ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra Bjar­ne Ri­is el­ler Oleg Tin­kov.

Lars Sei­er Christensen skrev i af­tes på Fa­ce­book:

» Un­der for­lø­bet er det ble­vet klart for mig, at in­gen af de to i re­a­li­te­ten var sær­ligt op­sat­te på at fin­de en løs­ning på at fort­sæt­te sam­ar­bej­det, og på den

MAN­DAG 30. MARTS 2015

Hol­de­jer Oleg Tin­kov og team ma­na­ger Bjar­ne Ri­is var al­drig i nær­he­den af at bli­ve eni­ge om et fort­sat sam­ar­bej­de, og så var der kun én løs­ning, skils­mis­se.

Fo­to: Nils Meilvang

da­lu@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.