’’

BT - - SKILSMISSE -

Un­der for­lø­bet er det ble­vet klart for mig, at in­gen af de to i re­a­li­te­ten var sær­ligt op­sat­te på at fi nde en løs­ning på at fort­sæt­te sam­ar­bej­det

Lars Sei­er Christensen, Saxo Bank- ejer og sponsor, på Fa­ce­book

bag­grund er det­te nok det bed­ste ud­fald un­der om­stæn­dig­he­der­ne. «

Fort­sæt­ter sponsorat

Saxo Bank for­la­der dog ik­ke hol­det.

» Saxo Bank fort­sæt­ter sit sponsorat i over­ens­stem­mel­se med den aft ale, vi har ind­gå­et med Team Tin­koff - Saxo for 2015- sæ­so­nen. Selv­om vi al­tid har gjort det klart, at Bjar­ne var en me­get vig­tig fak­tor for vo­res sponsorat, gæl­der vo­re for­plig­tel­ser na­tur­lig­vis og­så bå­de ryt­te­re og me­d­ar­bej­de­re på hol­det samt vo­re man­ge fans ver­den over. Det gæl­der ik­ke mindst de dan­ske fans, da Team Tin­koff - Saxo som be­kendt har man­ge sto­re dan­ske pro­fi ler. «

Op til den­ne sæ­son fi k Ri­is til­ført su­per­stjer­nen Pe­ter Sa­gan på hol­det. Han og Al­ber­to Con­ta­dor har oft e gjort det klart, at Ri­is var cen­tral for de­res lyst til at kø­re for hol­det. I aft es hav­de hol­dets pres­se­rå­d­gi­ver, Ja­cin­to Vi­dar­te, der i man­ge år var Con­ta­dors per­son­li­ge rå­d­gi­ver, in­gen kom­men­ta­rer til, hvad brud­det med Ri­is be­ty­der for Con­ta­dor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.