DA BÆ­GE­RET

En mid­dag i ven­ners lag da­gen før be­gyn­del­sen på Tir­reno- Adri­a­ti­co var med til at be­seg­le Bjar­ne Ri­is’ skæb­ne. For­ret­nings­man­den Per Baus­a­ger var med, men af­vi­ser spe­ku­la­tio­ner om, at Ri­is drak sig i heg­net. 12 da­ge se­ne­re blev Ri­is sus­pen­de­ret fra Tin­ko

BT - - SKILSMISSE - FA­TAL MID­DAG Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Det var ik­ke ba­re en en­kelt­stå­en­de epi­so­de, der før­te til det en­de­gyl­di­ge op­gør mel­lem Tin­kof­fSaxos rus­si­ske hol­de­jer, Oleg Tin­kov, og Bjar­ne Ri­is, men en op­hob­ning af dår­li­ge op­le­vel­ser i sam­ar­bej­det, som til sidst fik bæ­ge­ret til at fly­de over, og som i af­tes led­te frem til, at Ri­is er helt ude af det hold, som er skabt på det fun­da­ment, han selv over en år­ræk­ke byg­ge­de.

Den sid­ste og må­ske en­de­ligt exit- ud­lø­sen­de kon­fron­ta­tion mel­lem Bjar­ne Ri­is og Tin­kov kom un­der det ita­li­en­ske eta­pe­løb Tir­renoAdri­a­ti­co, hvor bøl­ger­ne gik så højt, at den fran­ske sportsavis L’Equipe kort ef­ter som det før­ste me­die kun­ne rap­por­te­re om dis­har­moni­en på det am­bi­tiø­se cy­kel­hold, der si­den de­cem­ber 2013 har kørt un­der rus­sisk flag.

Bå­de i BT og in­ter­na­tio­na­le cy­kel­me­di­er har der si­den væ­ret spe­ku­le­ret i, om det var en blan­ding af skø­de­s­løst fra­vær og hyg­ge­be­to­net festi­vi­tas, der fik Oleg Tin­kov op i et felt så rødt som kom­mu­ni­sti­ske fa­ner ved en 1. ma­j­de­mon­stra­tion.

Sen hjem­komst

Iføl­ge for­ly­den­der duk­ke­de Oleg Tin­kov så­le­des uan­meldt op 10. marts af­te­nen før start­skud­det til Tir­renoAdri­a­ti­co – et løb hvor Al­ber­to Con­ta­dor mød­te frem for at for­sva­re sid­ste års sejr. Men den fa­mø­se af­ten skred frem, uden at Tin­kov kun­ne sæt­te sin le­den­de sport­s­di­rek­tør stæv­ne. For Bjar­ne Ri­is var ude at spi­se med en lil­le hånd­fuld lands­mænd, og det fra­vær faldt Tin­koff- Saxos stor­sponsor så me­get for bry­stet, at kol­li­sions­kur­sen blev fa­tal for det vi­de­re sam­ar­bej­de.

Bjar­ne Ri­is duk­ke­de nem­lig iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke op før ud på nat­ten. Til Tin­ko­vs sto­re fru­stra­tion, er­fa­rer BT. Det var må­ske end­da gå­et, hvis sej­re­ne var kom­met i sti­mer. Oleg Tin­kov er al­drig gå­et af vej­en for at le­ve det gla­de liv. Men rus­se­ren, der ven­te­de på, at Ri­is kom til­ba­ge fra re­stau­ran­ten, for­ven­te­de for­ment­lig at mø­de no­get helt an­det, nem­lig en le­den­de sport­s­di­rek­tør i gang med for­be­re­del­ser­ne til et af for­års­sæ­so­nens helt cen­tra­le løb.

Se­ne­re i eta­pe­lø­bet kom det til det ef­ter­hån­den vel­be­skre­ve­de sam­men­stød mel­lem Ri­is og Tin­kov, da sidst­nævn­te vil­le ha­ve Ri­is til at sæt­te sig som sport­s­di­rek­tør i hol­dets før­ste bil i kor­te­gen ef­ter fel­tet. Men det næg­te­de Bjar­ne Ri­is, der in­si­ste­re­de på, at det var Ste­ven de Jong­hs rol­le og ik­ke hans – en epi­so­de, der iføl­ge fran­ske L’Equipe og­så blev gen­stand for et skæn­de­ri.

Til­fæl­digt mø­de

Per Baus­a­ger, ejer af cy­kel­for­ret­nin­gen Bi­ke­bu­ster og kom­men­ta­tor på Eu­rosport, var med i den slut­te­de kreds, der mød­tes med Ri­is til mid­da­gen i Vi­a­reg­gio. Ud over Per Baus­a­ger og Bjar­ne Ri­is be­stod sel­ska­bet af Jens Four­nais, bror til Saxo Bank­grund­læg­ger Kim Four­nais, og Bri­an Ny­gaard, nu­væ­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef for cy­kel­hol­det Ori­ca- Gre­e­nEd­ge og tid­li­ge­re pres­se­chef for Ri­is’ cy­kel­hold.

» Det var en helt nor­mal og hyg­ge­lig af­ten mel­lem ven­ner og be­kend­te, « for­tæl­ler Per Baus­a­ger og fort­sæt­ter:

» Det he­le kom i stand så­dan lidt til­fæl­digt og im­pro­vi­se­ret. Jeg var ude at cyk­le med Jens tid­ligt om ef­ter­mid-

MAN­DAG 30. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.