’’

BT - - SKILSMISSE - Per Baus­a­ger

Det vil­le væ­re van­ske­ligt at etab­le­re så­dan et sam­ar­bej­de, uden at no­get skul­le ske. Man har svært ved at fo­re­stil­le sig en mand som Bjar­ne ba­re ind­ta­ge rol­len som un­der­såt

da­gen og af­tal­te at mø­des med Bri­an Ny­gaard på vej­en for at kø­re en tur. Vi fik så en klas­sisk kop ryt­ter­kaf­fe på et af Bri­ans stam­ste­der i nær­he­den af Ho­tel Ca­es­ar, og dér duk­ker Bjar­ne og An­ne Dort­he ( Ri­is’ hu­stru, An­ne Dort­he Tan­derup, red.) til­fæl­digt op. Vi slud­rer lidt om løst og fast og bli­ver så eni­ge om at spi­se sam­men om af­te­nen på Restau­rant Ro­ma­na i Vi­a­reg­gio, hvor An­ne Dort­he så ik­ke del­ta­ger. Bri­an Holm skul­le og­så ha­ve væ­ret med til sel­ve mid­da­gen, men han må mel­de af­bud, for­di Qu­i­ck­Step har få­et smadret en ru­de i en af de­res ser­vi­ce­vog­ne og den skal ord­nes. « .

På hans Fa­ce­book- si­de har man kun­net læ­se, hvor­dan det var Bri­an Ny­gaard, der stod for vin­val­get – sik­re hæn­der til den op­ga­ve, for­står man på op­da­te­rin­ger­ne – og der er og­så lagt et bil­le­de op af tre fla­sker vin med tek­sten ’ man kan godt la­de Bri­an Ny­gaard be­sty­re vin­kor­tet’.

Baus­a­ger af­vi­ser, at af­te­nen på no­gen må­de skul­le ha­ve ud­vik­let sig til en gang far­lig fri­tid, druk og dans på bor­de­ne.

» Der var ab­so­lut ik­ke ta­le om, at vi var sti­ve. Vi kør­te der­fra i bil, selv om det i sig selv ik­ke er be­vis for no­get. Men en slags er det vel. Jeg er selv­føl­ge­lig ik­ke ude på at miskre­di­te­re Bjar­ne ef­ter alt det, der er sket ef­ter­føl­gen­de, men jeg kan ik­ke med min bed­ste vil­je se, at han med sin le­den­de po­si­tion, hvor han har sport­s­di­rek­tø­rer un- der sig, ik­ke kun­ne væ­re væk nog­le ti­mer, « si­ger Baus­a­ger, der og­så blev over­ra­sket over det vi­de­re for­løb og den om­strid­te sus­pen­de­ring.

» Man kun­ne ik­ke mær­ke på Bjar­ne, at der var no­get un­der op­sej­ling. Men Oleg Tin­kov har åben­bart ment, at når han be­ta­ler man­ge pen­ge for at få tin­ge­ne til at fun­ge­re, og det så ik­ke li­ge gør det, så har han ( Ri­is, red.) ba­re at væ­re der. «

Halv­tos­set

Per Baus­a­ger er ik­ke over­ra­sket over, at for­hol­det mel­lem Ri­is og Tin­kov en­der i et brag.

» Man kan sag­tens si­ge, at Tin­kov er halv­tos­set, men Bjar­ne er jo og­så stæ­dig. Han vil ha­ve tin­ge­ne på sin må­de, så det vil­le væ­re van­ske­ligt at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.