EM PÅ FRANSK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I FRANK­RIG

Sø­ren Hang­høj Kristensen

Claus Bech ( fo­to)

Et år, to må­ne­der og 11 da­ge. El­ler 62 uger og fi re da­ge. El­ler ba­re 438 da­ge. I Frank­rig er nedtæl­lin­gen i gang til næ­ste års EM- slut­run­de, der fi nder sted net­op her, i vi­nen og den go­de mads hjem­land.

Det dan­ske lands­hold lig­ger lunt i svin­get til at snup­pe en bil­let til slut­run­den, der sky­des i gang den 10. ju­ni næ­ste år med en åb­nings­kamp på Sta­de de Fran­ce i ud­kan­ten af Pa­ris.

De se­ne­ste da­ge har lands­hol­det – og fol­ke­ne om­kring det – haft rig mu­lig­hed for at få den fran­ske for­nem­mel­se i for­bin­del­se med gårs­da­gens land­skamp på fransk grund mod net­op vært­s­na­tio­nen.

Kam­pen var blot en ven­skabs­kamp, hvis for­mål var at ru­ste Dan­mark til de kom­men­de vig­ti­ge op­gør mod Ser­bi­en, Al­ba­ni­en og Portu­gal, mens det for vær­ter­nes ved­kom­men­de var en del af for­be­re­del­sen til at væ­re i den bedst mu­li­ge stand til den slut­run­de, hvor de reg­nes blandt de ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter.

Kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen til EM er på vej ind i sin af­gø­ren­de fa­se, så al­le­re­de nu er der ved at dan­ne sig et bil­le­de af, hvil­ke 24 na­tio­ner, der skal kap­pes om at løft e det tro­fæ, som Lars Ol­sen løft ede mod den sven­ske him­mel en fre­dag aft en i 1992.

Men hvem kom­mer med, hvor skal der spil­les, og hvad kan man som dansk fod­boldtilsku­er se frem til, når bol­den rul­ler på det fran­ske græs? Med af­sæt i Frank­rig gi­ver BT det sto­re over­blik over næ­ste som­mers alt­over­skyg­gen­de fod­bold­be­gi­ven­hed.

srkr@ spor­ten. dk

cba@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.