Her er Tom Krist

Le Mans- leg­en­den tri­ves i sit nye Au­di- job, hvor den dan­ske mo­tor­sport­s­stjer­ne i dag kal­der sig ’ sport- ti­va­tor’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LI­VET EF­TER Pe­ter Ny­gaard i Tys­kland spor­ten@ spor­ten. dk

» Jeg har ik­ke ét se­kund fortr­udt min be­slut­ning. Det var det helt rig­ti­ge tids­punkt at stop­pe på. «

Tom Kristensen er na­tur­lig­vis med, da Au­di præ­sen­te­rer fa­brik­kens 2015- mo­tor­sport­s­pla­ner i det nye ho­ved­kvar­ter i Neuburg an der Do­nau i Sydtys­kland. Men for før­ste gang – si­den han i 2000 de­bu­te­re­de for den ty­ske fa­brik – be­fin­der han sig nu på den sik­re si­de af au­tovær­net. Han er ik­ke læn­ge­re en af fa­briks­kø­rer­ne og har nu få­et en an­den rol­le i Au­di- or­ga­ni­sa­tio­nen. Det er en rol­le, han skal væn­ne sig til.

» Jeg ar­bej­der sta­dig på at fin­de min plads i or­ga­ni­sa­tio­nen, « in­drøm­mer han, mens han kig­ger over på de 17 fa­briks­kø­re­re, der pjat­ter rundt, in­den de skal stil­le op til det tra­di­tio­nel­le grup­pe­fo­to.

Den 47- åri­ge dan­sker kun­ne væ­re far til fle­re af de yng­ste Au­di- kørere, og det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at han for ba­re et halvt år si­den var en af de­res kol­le­ga­er. Mindst li­ge så fit, mindst li­ge så mo­ti­ve­ret og mindst li­ge så hur­tig som si­ne halvt så gam­le kol­le­ga­er.

Nu er han så på sam­me tid læ­re­me­ster og for­bil­le­de for den nye ge­ne­ra­tion af Au­di- kørere.

» Jeg må li­ge hol­de lidt øje med dem, « si­ger han med et smil og går hen til kø­rer­ne.

» Jeg kal­der mig selv for ’ sport- ti­va­tor’. Jeg skal sør­ge for, at vo­res kørere er på top­pen fy­sisk og men­talt, « for­tæl­ler Tom Kristensen.

» Vi ar­bej­der sam­men med det tek­ni­ske uni­ver­si­tet i Mün­chen, hvor vo­res kørere te­stes tre gan­ge om året. Jeg er med i he­le pro­gram­met og rå­d­gi­ver og mo­ti­ve­rer. Det er blandt an­det min op­ga­ve at sør­ge for, at de får la­vet den helt rig­ti­ge træ­ning, og at de ud­vik­ler sig i den rig­ti­ge ret­ning. Det er jo tit så­dan, at dem, der er go­de til at lø­be, kon­cen­tre­rer sig om det, og så er det så op til mig at fin­de ud af, om de og­så har brug for an­dre for­mer for træ­ning. Og mo­ti­ve­rer dem til det. «

Har få­et 100 års- kon­trakt

Med ni sej­re i 24- ti­mer­slø­bet i Le Mans har Tom Kristensen sat en re­kord, der næp­pe no­gen­sin­de bli­ver slå­et. Syv af de ni sej­re blev kørt hjem i Au­dis bi­ler, og den ty­ske fa­brik tø­ve­de ik­ke med at la­de en ’ am­bas­sa­dør- og- sport- ti­va­tor- rol­le’ føl­ge i slip­strøm­men på kø­rer- kon­trak­ten.

» Jeg hang godt nok lidt med mu­len, da jeg fik at vi­de, at de ik­ke kun­ne til­by­de mig en liv­s­tids­kon­trakt, for den slags bru­ger man åben­bart ik­ke i Tys­kland. Men de har til­budt mig en 100- års kon­trakt, og som min far vil­le si­ge: Så ta­ger vi den der­fra, « si­ger Tom Kristensen med et blink i øjet.

» Og jeg ar­bej­der ik­ke kun for Au­di Sport, jeg har og­så op­ga­ver om­kring pres­se­ar­bej­de og mar­ke­ting. Men som sagt, så er jeg sta­dig i gang med at fin­de mig til ret­te i min nye til­væ­rel­se. «

Tom Kri­sten­sens nye liv in­klu­de­rer og­så man­ge op­ga­ver uden for Au­dis ram­mer. Han har tid­li­ge­re væ­ret støt­tet af TAG Heu­er og end­da haft sin egen ur- se­rie hos dan­ske Ro­sen­da­hl. Nu er han ind­lem­met i den eks­klu­si­ve kreds af Ro­lex- am­bas­sa­dø­rer.

» Jeg skal ar­bej­de med Ro­lex ved bå­de 24- ti­mers- lø­bet i Le Mans og Sin­ga­po­res For­mel 1 Grand Prix i år, « for­tæl­ler han.

Han skal og­så væ­re ’ Grand Mars­hal’ i Le Mans og fø­re fel­tet rundt på op­varm­nings­run­den in­den star­ten.

Vi­ce­præ­si­dent

2015- sæ­so­nen star­te­de for Tom Kri­sten­sens ved­kom­men­de med Au­stra­li­ens Grand Prix midt i marts, da han ind­gik i det dom­mer­pa­nel, der holdt øje med Ke­vin Magnus­sen og co. i For­mel 1- pre­mi­e­ren.

» Jeg skal ef­ter pla­nen og­så væ­re dom­mer ved grand­prix’er­ne i Mo­na­co og USA. Og så er jeg net­op ble­vet valgt til vi­ce­præ­si­dent i det in­ter­na­tio­na­le bilsportsforbund ’ FIA Dri­vers’ Com­mi­sion’, « si­ger han.

MAN­DAG 30. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.