’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tom Kristensen

Her er den 68- åri­ge Emer­son Fit­ti­pal­di præ­si­dent, og dan­ske­ren lig­ner med vi­ce­præ­si­dent­po­sten en op­lagt ef­ter­føl­ger for den dob­bel­te eks- For­mel 1- ver­dens­me­ster. Der er alt­så sta­dig fuld fart på Tom Kristensen. Rej­se­pro­gram­met, der i ti­den som ak­tiv kø­rer nå­e­de over 200 da­ge om året, er sta­dig mas­sivt.

» Min sy­våri­ge søn sag­de for­le­den til mig: ’ Jeg tro­e­de, du al­tid vil­le væ­re hjem­me nu, når du ik­ke skal kø­re ra­ce me­re’, og så måt­te jeg sæt­te mig ned og snak­ke med ham. Jeg har sta­dig travlt, og jeg må sta­dig hu­ske mig selv på at hol­de fri en gang imel­lem, « si­ger Tom Kristensen og ser ud som om, det nye liv pas­ser ham strå­len­de.

Uden­for har Au­di li­net al­le fa­brik­kens 14 Le Mans- ra­ce­re op. De un­ge fa­briks­kø­re­re flok­kes om de 14 hig­hspe­ed- kleno­di­er. For dem lig­ner den for­re­ste i ræk­ken, Tom Kri­sten­sens vin­der­bil fra 24- ti­mer­slø­bet i til­ba­ge i 2000, nær­mest en ve­te­ran­bil. Men da de kom­mer op til den an­den en­de af ræk­ken og ser, at hans navn og­så står på vin­der­bi­len fra 2013, snak­ker de nær­mest med æres­frygt om dan­ske­ren.

Men de­res ’ sport- ti­va­tor’ er og­så en le­gen­de.

Jeg har sta­dig travlt, og jeg må sta­dig hu­ske mig selv på at hol­de fri en gang imel­lem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.