Rig­ti­ge vin­de­re og dår­li­ge ta­be­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP/ EPA

MA­LAY­SI­AS GRAND PRIX blev ik­ke den ven­te­de walk- over for Mer­ce­des. Se­ba­sti­an Vet­tel i Fer­ra­ri for­må­e­de at ud­for­dre og end­da over­vin­de de ty­ske Sølv­pi­le, og lø­bet på Se­pang­ba­nen re­præ­sen­te­re­de der­for For­mel 1, når det er bedst: Et team har do­mi­ne­ret i en pe­ri­o­de, men bli­ver så ind­hen­tet af en kon­kur­rent, der har knok­let bun­den ud af bå­de buk­ser og bud­get for at kom­me til tops.

Jeg tror ik­ke på, Mer­ce­des- æra­en er over­stå­et, og at Fer­ra­ri nu bli­ver spor­tens nye va­ne- vin­de­re. Mer­ce­des har sta­dig vun­det 17 af de se­ne­ste 21 løb, og om 14 da­ge i Ki­na, vin­der de sand­syn­lig­vis igen. Men Fer­ra­ri er ryk­ket nær­me­re, og tronskift et kom­mer før el­ler si­den.

Det ty­ske team tog ne­der­la­get på Se­pang- ba­nen med op­rejst pan­de.

» Nu er vi i åben kamp med Fer­ra­ri, « sag­de Ni­co Ros­berg eft er lø­bet.

» Men vi vil kæm­pe os til­ba­ge - det kan jeg godt love. «

Mer­ce­des- kø­re­rens sport­s­li­ge indstil­ling står i skæ­ren­de kon­trast til den dår­li­ge ta­ber- men­ta­li­tet, Red Bull har luft et de se­ne­ste uger. Tea­met vandt som be­kendt fi re VM- tit­ler i streg fra 2010- 13 og do­mi­ne­re­de i pe­ri­o­der For­mel 1 end­nu me­re, end Mer­ce­des har gjort si­den de nye tur­bo- mo­to­rer blev ind­ført i 2014. Men det har man åben­bart glemt, når man nu ta­ler om, hvor ska­de­ligt det er, at et team vin­der for me­get.

Red Bulls part­ner, Re­nault, har byg­get den dår­lig­ste mo­tor til det nye reg­le­ment. Jeg kan godt for­stå, at det må væ­re bit­tert at rut­sje ned i mid­ter- fel­tet, når man er vant til at sco­re sej­re på sam­lebånd. Men jeg kan ik­ke ac­cep­te­re de ud­mel­din­ger, Red Bull- le­del­sen er kom­met med. Man tru­er åben­lyst med at for­la­de For­mel 1, hvis mo­tor­reg­ler­ne ik­ke bli­ver æn­dret ( og Mer­ce­des der­med hæm­met).

Det er en gan­ske mar­kant trus­sel. Hvis ener­gi­drik- gi­gan­ten drop­per For­mel 1, for­svin­der bå­de Red Bull- og Tor­oRos­so- hol­de­ne. Det hand­ler om 20 pro­cent af et felt, der i for­vej­en er for lil­le.

Jeg vil nø­dig se et felt med kun 16 bi­ler. Men jeg vil hel­le­re af­vik­le For­mel 1 med 16 bi­ler, end ryk­ke spor­ten tæt­te­re på de show­biz­løs­nin­ger, der bru­ges i an­dre klas­ser. I MAN­GE AN­DRE klas­ser i bå­de Dan­mark og ud­lan­det straff er man de hur­tig­ste kørere og bi­ler med vægt- han­di­cap, til­ba­ge­truk­ne start- pla­ce­rin­ger el­ler ved at ju­ste­re det tek­ni­ske reg­le­ment i ti­de og især uti­de. Det gi­ver fl ere over­ha­lin­ger end i For­mel 1, men lø­be­ne en­der alt for oft e med, at det ik­ke er den bed­ste mand/ bil, der vin­der.

Så­dan har det hel­dig­vis al­drig væ­ret i For­mel 1 - mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se: Hvis det lyk­kes et For­mel 1- team at op­byg­ge et tek­nisk for­spring, do­mi­ne­rer de spor­ten i en pe­ri­o­de. Det har vi si­den årtu­sin­de­skift et set med Fer­ra­ri, Brawn, Red Bull og se­ne­st Mer­ce­des. Pe­ri­o­der­ne har væ­ret af kor- te­re el­ler læn­ge­re va­rig­hed, og til ti­der gi­vet spor­ten et ry som ke­de­lig og for­ud­si­ge­lig.

Men det har al­tid væ­ret så­dan, at bag det do­mi­ne­ren­de team har kon­kur­ren­ter­ne bidt tæn­der­ne sam­men og knok­let end­nu hår­de­re, for til sidst selv at over­ta­ge tro­nen.

Men nu ser jeg fra fl ere si­der tegn på, at man vil øde­læg­ge spor­tens na­tur­li­ge ud­vik­ling. Red Bull er eft er min me­ning nog­le for­ban­det dår­li­ge­re ta­be­re, når de i ste­det for at kæm­pe sig til­ba­ge til top­pen ved hårdt ar­bej­de nu prø­ver at få æn­dret reg­le­men­tet. JEG OP­LE­VER DET sam­me med mo­to­rer­ne. Hon­da skal ha­ve ros for at gå ind i For­mel 1 med et spæn­den­de nyt mo­tor- kon­cept, men det er ty­de­ligt, at den ja­pan­ske V6er li­der af al­vor­li­ge bør­ne­syg­dom­me. I år må hver kø­rer bru­ge fi re mo­to­rer i lø­bet af sæ­so­nen, og bå­de Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso ( og hans stand- in Ke­vin Magnus­sen) hos McLa­renHon­da har al­le­re­de brugt mindst en hver. Det er der­for over­ve­jen­de sand­syn­ligt, at de al­le­re­de midt på som­me­ren ram­mer loft et på fi re mo­to­rer, og må ta­ge en grid- straf for at bru­ge mo­tor num­mer fem ( el­ler end­nu fl ere).

Men nu for­sø­ger man fra fl ere si­der at æn­dre reg­le­men­tet, så kø­rer­ne i ste­det for fi re får fem mo­to­rer til 2015- sæ­so­nen. Ik­ke for­di jeg tror, det gør no­gen for­skel li­ge nu for Hon­da. Som det går i øje­blik­ket, kom­mer But­ton og Alonso og­så til at bry­de græn­sen, hvis den lig­ger på fem mo­to­rer – men det er prin­cip­pet: Man kan ik­ke star­te en sports­be­gi­ven­hed og så æn­dre reg­ler­ne un­der­vejs.

Red Bull- in­ge­ni­ø­rer­ne skal ba­re til­ba­ge til teg­ne­bræt­tet og byg­ge en bed­re bil el­ler fi nde en ny mo- tor­part­ner. Hon­da og co. må på en el­ler an­den må­de prø­ve at få de­res mo­to­rer til at hol­de – el­ler ta­ge de­res vel­fortjen­te straf, hvis der skal en fem­te mo­tor på ba­nen. DET ER SOM om man for­sø­ger at gø­re det til Mer­ce­des’ pro­blem, at de har do­mi­ne­ret spor­ten i nu lidt me­re end et år. Men så­dan er det ik­ke: I For­mel 1 skal det væ­re ta­ber­ne, der har et pro­blem.

Hvis man æn­drer på reg­ler­ne i uti­de for at få stør­re jævn­byr­dig­hed, æn­drer man ved he­le For­mel 1s dna. Man kom­mer fa­re­tru­en­de tæt på græn­sen mel­lem sport og show­bizz.

Og så har he­le spor­ten et pro­blem.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Se­ba­sti­an Vet­tel kør­te Fer­ra­ri til sejr i Se­pang, og nu bi­der ’ Den Stej­len­de Hin­gst’ Mer­ce­des i ha­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.