’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Mik­kel­sen Fo­to: Hen­ning Bag­ger

PO­KAL­FI­NA­LE

Vi kæm­per og kæm­per, og så fin­der vi nog­le let­te mål til sidst, der gør, at vi vin­der. Det er så fedt. Det er man­ge år si­den, at Skjern har vun­det no­get

For Skjern luk­ke­de en for­ry­gen­de we­e­kend ved Fi- nal4- stæv­net i Gi­gan­ti­um i Aal­borg af med at vin­de po­kal­fi­na­len over lo­kal­ri­va­ler­ne fra Team Tvis Holste­bro med 24- 20. En stor mar­gin i for­hold til, hvor tæt en fi­na­le det end­te med at bli­ve i det nord­jy­ske. Det er­kend­te årets po­kal­figh­ter Las­se Mik­kel­sen og­så.

» Det var en fed kamp. Vi før­te med to, og så la­ver vi tre kæm­pe fejl, og kom­mer bag­ud. Vi kæm­per og kæm­per, og så fin­der vi nog­le let­te mål til sidst, der gør, at vi vin­der. Det er så fedt. Det er man­ge år si­den, at Skjern har vun­det no­get, « sag­de Las­se Mik­kel­sen til TV2 ef­ter kam­pen.

Mu­lig­hed for me­re me­tal

Skjern gik ind til kam­pen med luft un­der vin­ger­ne, da nor­malt så su­veræ­ne KIF Kol­ding Kø­ben­havn var ble­vet be­sej­ret i se­mi­fi­na­len med 2623. Men det blev li­ge så svært som for­ven­tet mod lo­kal­ri­va­ler­ne fra Team Tvis. Først med halvan­det mi­nut igen lig­ne­de det en sejr, da Las­se Mik­kel­sen brag­te Skjern for­an med tre. Og så var sej­ren i hus mod de evi­ge ri­va­ler.

» Det var dej­ligt. Det var, li­ge som det skul­le væ­re. Vi vil­le helst slå Tvis, og det blev en rig­tig fed kamp. Det var dej­ligt at slå Tvis og så i den­ne kulis­se. Kæm­pe ros til Aal­borg for at fyl­de hal­len - og­så selv­om de ik­ke selv er her, « sag­de Hen­rik Møl­l­gaard, der trods 16 års tør­ke i for­hold til po­ka­ler valg­te at hu­ske på de tit­ler, der trods alt er vun­det i klub­ben.

» Det var end­nu en ti­tel, må jeg hel­le­re si­ge. For­hå­bent­lig den før­ste af man­ge her de næ­ste par må­ne­der. Det er stort. Det er kæm­pe­stort for os. Vi er vir­ke­lig in­de i en god pe­ri­o­de, og det er det stør­ste, vi har op­le­vet i lang tid, « sag­de Møl­l­gaard.

Han og Skjern- ven­ner­ne har nem­lig mu­lig­he­den for at hen­te end­nu me­re me­tal i den­ne sæ­son. Skjern er sta­dig med i Eu­ro­pa, hvor Mels­un­gen ven­ter i kvart­fi­na­len i EHF Cup, mens der og­så sta­dig er mu­lig­hed i for­hold til det slut­spil, hvor Team Tvis og­så er en del af Pul­je 1 sam­men med KIF Kol­ding Kø­ben­havn og År­hus Hånd­bold.

Jub­len­de spil­le­re fra Skjern Hånd­bold med po­ka­len - her er det Hen­rik Møl­l­gaard med tro­fæ­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.