Stort man­de­fald i se­mi­k­las­si­ker

Kun 39 ryt­te­re fuld­før­te Gent- We­vel­gem, som blev kørt un­der ek­stre­me vej­r­for­hold og vun­det af Luca Pa­o­li­ni

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SOLOSEJR Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk jeab@ spor­ten. dk

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Mens cy­kel­ver­de­nen i spæn­ding af­ven­te­de Tin­koff- Saxos vars­le­de pres­se­med­del­el­se om Bjar­ne Ri­is’ frem­tid, knok­le­de hol­dets ryt­te­re i ’ sprin­ter­nes klas­si­ker’, Gent- We­vel­gem, i Bel­gi­en.

Og det blev en hård dag på kon­to­ret for Tin­koff- Saxo- ryt­ter­ne, for lø­bet var præ­get af ek­stremt hår­de vej­r­for­hold med mas­ser af regn og en kraf­tig si­de­vind, der send­te et hav af ryt­te­re i as­fal­ten.

Fak­tisk var Pe­ter Sa­gan, der vandt lø­bet i 2013 og end­te på po­di­et sid- ste år, den ene­ste fra Tin­koff- Saxo­hol­det, der pas­se­re­de mål­stre­gen. Det gjor­de han som num­mer 10 seks mi­nut­ter og 54 se­kun­der ef­ter vin­de­ren, ita­li­e­ne­ren Luca Pa­o­li­ni fra Ka­tusha

Kun 39 ryt­te­re fuld­før­te det 240 ki­lo­me­ter lan­ge løb. Blandt de man­ge ryt­te­re, der ud­gik, var en hårdt med­ta­get Mat­ti Bres­chel, der dog var ved godt mod.

» Gent- We­vel­gem var stor­slå­et, van­vit­tigt og spæn­den­de. Læ­gen har be­kræf­tet, at jeg har bræk­ket næ­sen og en lil­le hjer­ne­rystel­se. Jeg skul­le væ­re klar til Flan­dern Rundt, « skrev Tin­koff- Saxo- dan­ske­ren på Twit­ter med hen­vis­ning til søn­da­gens klas­si­ker.

Over­ra­sket sej­r­her­re

38- åri­ge Luca Pa­o­li­ni, der og­så vi­ste stor­form sid­ste søn­dag i Mila­noSan­re­mo, da han tog et ge­val­digt slæb for hold­kam­me­ra­ten Ale­xan- gen Ro­elandts og Da­ni­el Oss, i det af­gø­ren­de ud­brud, der blev etab­le­ret med 17 ki­lo­me­ter igen, da Jür­gen Ro­elandts blev hen­tet.

» Jeg er så glad for sej­ren. Jeg var nok ik­ke den stær­ke­ste, men jeg spil­le­de mi­ne kort godt. Jeg vid­ste, at de an­dre vil­le ven­te på spur­ten, så jeg prø­ve­de at kø­re af­sted ale­ne med fem ki­lo­me­ter igen, « sag­de ita­li­e­ne­ren ef­ter sej­ren iføl­ge cycling­news. com.

Luca Pa­o­li­ni kom i mål 11 se­kun­der for­an Niki Ter­p­stra og Ge­raint Thomas, in­den de fi­re hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ter og Da­ni­el Oss drys­se­de i mål en­kelt­vis.

» Det var en svær dag der­u­de. Jeg styr­te­de to gan­ge og måt­te skif­te cy­kel. Men jeg kend­te ru­ten og vid­ste, hvor jeg skul­le sid­de op­pe for­an. Ef­ter mi­ne uheld var jeg hel­dig. Men det var så slemt, at vi ik­ke vid­ste, om vi kun­ne fort­sæt­te, « sag­de Luca Pa­o­li­ni.

Ita­li­e­ne­ren Luca Pa­o­li­ni fra Ka­tusha vandt i går den bel­gi­ske se­mi­k­las­si­ker Gent- We­vel­gem ef­ter en hård dag un­der ek­stremt svæ­re for­hold, der før­te til, at kun 39 ryt­te­re fuld­før­te – her­i­blandt Pe­ter Sa­gan som den ene­ste fra Tin­koff- Saxo. Fo­to: AFP

Vik­tor Axel­sen yde­de god mod­stand mod in­de­ren Ki­dam­bi Sri­kanth, men end­te med at ta­be fi­na­len ved In­dia Open i tre sæt. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.