Es­b­jerg klæd­te Her­ning af

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN­DAG 30. MARTS 2015

ME­TAL LI­GA­EN, 6. SE­MI­FI­NA­LE

Pe­ri­o­de­cif­re: ( 4- 4, 4- 0, 2- 0)

Es­b­jerg Ener­gy i fi na­len med sam­let 4- 2 i kam­pe vil­de­re, var kends­ger­nin­gen, at Blue Fox før­te 3- 0 eft er seks mi­nut­ter ( de tre mål sco­ret på 81 se­kun­der).

Der­i­mod eje­de Es­b­jerg Ener­gy to­talt de sid­ste 54 mi­nut­ter med ’ den ca­na­di­ske hær’ som den af­gø­ren­de fak­tor. Es­b­jerg har scou­tet bed­re end no­get an­det hold i li­ga­en, og spil­le­re som Mark Der­la­go og An­drew Clark har væ­ret out­stan­ding i play­off .

Strå­len­de pro­fi ler

Mark Der­la­go strå­le­de med fi re mål og en as­sist og An­drew Clark med to mål og fi re as­sist. Og kan de hol­de dén stil i fi na­len, kan ve­stjy­der­ne vin­de det før­ste mester­skab si­den fi na­led­ra­ma­et mod AaB for 11 år si­den.

På vest­ky­sten hol­der man be­ne­ne på jor­den. Som kap­ta­jn Su­ne Hjul­mand sag­de på TV2 Sport:

» Vi er i fi na­len, men det er ik­ke slut end­nu. «

Es­b­jerg Ener­gy før og eft er nytår er to vidt for­skel­li­ge hold. Den ca­na­di­ske co­ach Mark Pe­der­sons fi gh­te­re slut­te­de grund­se­ri­en med ni sej­re i træk og en fem­te­plads. Og de har spil­let end­nu bed­re i play­off med ot­te sej­re i ti kam­pe.

Li­ge nu har Søn­derjy­ske ik­ke spil­le­re, der mat­cher Der­la­go og Clarks far­lig­hed.

Så­le­des si­ger Søn­derjy­skes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi sch, i en kom­men­tar til den fo­re­stå­en­de fi - na­le:

» Hat­ten af for Es­b­jerg. Vi vid­ste, at de har høj moral og de in­di­vi­du­a­li­ster, der kan af­gø­re kam­pe­ne. Hvad der over­ra­sker mig mest i dag er, at Her­ning kun­ne gå ned på den må­de og luk­ke så man­ge mål ind. Det hav­de jeg ik­ke tro­et. «

To­talt kol­laps

Blue Fox faldt to­talt sam­men de sid­ste 40 mi­nut­ter. Sid­ste pe­ri­o­de må ha­ve væ­ret et ma­re­ridt at kom­me igen­nem for et de­mora­li­se­ret og op­gi­ven­de hold.

En fru­stre­ret Kasper Degn ud­tryk­te det me­get præ­cist med or­de­ne: » Det var må­ske me­get sjovt at se på, men ik­ke sjovt at væ­re med i. «

Ned­t­u­ren blev sym­bo­li­se­ret med ud­skift in­gen af må­l­man­den Lu­bos Pis­ar eft er Es­b­jergs 6- 4- scor­ing. Det gav co­me­ba­ck til Ge­or­ge Sø­ren­sen, som ik­ke hav­de spil­let si­den ska­den i Gen­toft e 25. ja­nu­ar.

Es­b­jerg fort­sat­te med 19- åri­ge Ni­co­laj Hen­rik­sen, som kom ind i den for­ri­ge kamp eft er Ya­ta­ka Fuku­fujis ska­de. Den un­ge re­ser­ve­må­l­mand star­te­de me­get nervøst, men spil­le­de sig op og holdt bu­ret rent de sid­ste 40 mi­nut­ter.

Es­b­jerg Ener­gy vend­te 0- 3 til 10- 4 mod Her­ning Blue Fox i går og stemp­le­de ind i Me­tal Liga­ens fi­na­le med manér. Nu ven­ter Søn­derjy­ske i et æg­te lo­kal­brag af en fi­na­le­se­rie. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.