Be­hand­let for selv­mord­s­tan­ker

Død­spi­lo­ten var i en læn­ge­re pe­ri­o­de un­der be­hand­ling for selv­mord­s­tan­ker, op­ly­ser ty ske myn­dig­he­der

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

PSY­KO­TE­RA­PI Den ty ske pi­lot, der fl øj 149 men­ne­sker og sig selv ind i en klip­pe­si­de i sid­ste uge, var tid­li­ge­re ble­vet be­hand­let for selv­mord­s­tan­ker. An­den­pi­lo­ten på Ger­manwings- fl yet, der i sid­ste uge styr­te­de ned i Frank­rig, 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz, har iføl­ge ty­ske myn­dig­he­der væ­ret i be­hand­ling for selv­mord­s­tan­ker, in­den han blev pi­lot:

» For fl ere år si­den, før han fi k sin pi­lot­li­cens, var han i en læn­ge­re pe­ri­o­de i psy­ko­te­ra­pe­u­tisk be­hand­ling for ty­de­li­ge selv­mord­s­ten­den­ser, « si­ger den off ent­li­ge an­kla­ger i Düs­sel­dorf i en pres­se­med­del­el­se.

Op­lys­nin­ger­ne kom­mer oven­på den tragi­ske ulyk­ke i sid­ste uge, hvor et Ger­manwings- ru­te­fl y foru­lyk­ke­de i de syd­fran­ske al­per på sin ru­te mel­lem Bar­ce­lo­na og Düs­sel­dorf. 150 men­ne­sker mi­ste­de li­vet i ulyk­ken, hvor an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz sty­re­de fl yet ned i de syd­fran­ske al­per.

Sam­ti­dig op­ly­ser den ty­ske an­kla­ger, at An­dreas Lu­bitz ik­ke var ble­vet be­hand­let for li­del­sen for ny­lig, og at han ik­ke si­den hav­de vist tegn på selv­mord­s­tan­ker el­ler vist ag­gres­si­ve tegn over­for an­dre men­ne­sker un­der læ­ge­be­søg.

Ig­no­re­re­de læ­ge­er­klæ­ring

Så­le­des er der end­nu ik­ke fun­det no­get kon­kret mo­tiv til, at An­dreas Lu­bitz valg­te at sty­re Ger­manwings- ma­ski­nen ind i den fran­ske klip­pe­si­de.

Der er lø­ben­de kom­met op­lys­nin­ger frem om An­dreas Lu­bitz. Tid­li­ge­re har eft er­for­ske­re og me­di­er fun­det frem til, at den ty­ske pi­lot har væ­ret un­der be­hand­ling for de­pres­sion. An­kla­ge­myn­dig­he­den i Düs­sel­dorf har tid­li­ge­re op­lyst, at pi­lo­ten var un­der me­di­cinsk be­hand­ling.

I pi­lo­tens hjem har eft er­for­sker­ne fun­det me­di­ka­men­ter, der ty­der på en svær psy­kisk syg­dom, og til­ba­ge i 2009 af­brød An­dreas Lu­bitz sin pi­lo­tud­dan­nel­se på grund af de­pres­sion. Wall Stre­et Jour­nal ci­te­rer en kil­de ’ tæt på eft er­forsk­nin­gen’ for, at An­dreas Lu­bitz var ble­vet fri­ta­get af sin neu­ro­p­sy­ko­log på sel­ve ulyk­kes­da­gen. En fri­ta­gel­se, som pi­lo­ten valg­te at ig­no­re­re.

En dy­ster pro­fe­ti

En tid­li­ge­re kæ­re­ste til pi­lo­ten – den 26- åri­ge stewar­des­se Maria W. – har iføl­ge ty­ske Bild ud­talt, at An­dreas Lu­bitz hav­de angst:

» Han gjor­de det, for­di han indså, at hans hel­bredspro­ble­mer gjor­de drøm­men om at bli­ve lang­di­stan­cepi­lot hos Luft hansa så godt som umu­lig, « si­ger den 26- åri­ge kvin­de til Bild.

Iføl­ge Maria W. kom An­dreas Lu­bitz med en dy­ster pro­fe­ti in­den den tragi­ske ulyk­ke:

» En dag vil jeg gø­re no­get, som vil æn­dre he­le sy­ste­met, og så vil al­le ken­de mit navn og hu­ske det, « for­tæl­ler kvin­den, som og­så tid­li­ge­re ar­bej­de­de sam­men med pi­lo­ten, til ty­ske Bild.

An­dreas Lu­bitzs ar­bejds­gi­ver Luft­hansa var ik­ke klar over pi­lo­tens be­hand­ling mod selv­mord­s­tan­ker, skri­ver bri­ti­ske The Te­le­graph. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.