Kæm­per mod uret

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

SPRED­TE KRO­P­S­DE­LE

Eft er­søg­nin­gen og iden­ti­fi - ka­tio­nen af de 150 dø­de ef­ter sid­ste tirs­dags tragi­ske fl ysty rt er fort­sat i gang. Iføl­ge ty ske Bild har man søn­dag fun­det DNA- ma­te­ri­a­le fra 78 per­so­ner.

Det tal er sta­dig langt fra de 150 om­kom­ne, og rets­me­di­ci­ner­ne kæm­per mod ti­den. Se­ne­st den 8. april skal al­le lig væ­re fun­det, el­lers kan de af­dø­des kro­p­s­de­le væ­re så ned­brud­te, at man ik­ke kan på­vi­se en sand­syn­lig dna- pro­fi l på dem.

Det svæ­re ar­bej­de fo­re­går i en ra­di­us af 3- 400 me­ter. Sam­ti­dig pa­trul­je­rer fi re po­li­ti­styr­ker kon­stant i om­rå­det, som red­dere og rets­me­di­ci­ne­re bli­ver frag­tet til i he­li­kop­te­re. 60 tu­re ta­ger he­li­kop­te­ren dag­ligt mel­lem ulyk­kes­ste­det og den nær­lig­gen­de by Sey­nes føl­ge Bild.

Ind­til vi­de­re er 400- 600 kro­p­s­de­le ble­vet fun­det, og de bli­ver nu un­der­søgt nær­me­re.

I Sey­nes står et hold psy­ko­lo­ger klar til at yde kri­se­hjælp til de me­re end 500 men­ne­sker, der ar­bej­der på ste­det. Ind­til vi­de­re har in­gen af­vist at la­de sig frag­te til­ba­ge til bjer­ge­ne, skri­ver Bild.

De fran­ske ef­ter­for­ske­re har travlt. Fo­to: Reu­ters/ Eric Gail­lard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.