Spar ik­ke hunde væk

BT - - DEBAT - LUKSUS­FÆL­DEN Hør­ve FART­GRÆN­SER Ud­læn­din­ge­ord­fø­rer ( DF)

Ri­ta Toft e

End­nu en gang er en hund spa­ret væk i tv- pro­gram­met ’ Luksus­fæl­den’. Hund­en hed­der Eb­be, og eks­per­ter­ne, der rå­d­gi­ver fa­mi­li­en, har an­be­fa­let fa­mi­li­en at skaff e sig af med hund­en. Det er ik­ke før­ste gang, en hund er ble­vet smidt ud af hjem­met i ’ Luksus­fæl­den’ – må­ske kan rå­d­gi­ver­ne ik­ke for­dra­ge hunde?

I for­vej­en må man­ge hunde la­de li­vet, for­di det kom­mer fuld­stæn­dig bag på folk, hvad det in­de­bæ­rer at ha­ve hund. De øko­no­mi­ske eks­per­ter bur­de pri­o­ri­te­re helt an­der­le­des og spa­re på an­dre ting. Det er må­ske ik­ke helt nød­ven­digt, at un­ger­ne skal ha­ve den sid­ste nye ud­ga­ve mo­bil­te­le­fon. Rå­d­gi­ver­ne op­ly­ser hel­ler ik­ke, at det er mu­ligt at teg­ne en sund­heds­for­sik­ring – de vir­ker i det he­le ta­get dy­refj end­ske.

Jeg er sik­ker på, at man­ge hund­e­el­ske­re sid­der til­ba­ge med tan­ken om, hvad der i grun­den blev af Eb­be. Jeg ved, at det er me­get svært at fi nde et godt og bli­ven­de hjem, for de hæn­ger ab­so­lut ik­ke på træ­er­ne. En hund kan og­så sør­ge og sav­ne sin fa­mi­lie, sær­ligt hvis den kom­mer fra et hjem, hvor den er el­sket. Hel­dig­vis har jeg få­et op­lyst igen­nem Fa­ce­book, at hund­en Eb­be er kom­met til et godt hjem, men det mod­sat­te kun­ne nemt væ­re sket.

Men at Eb­be i dag har det godt, er ik­ke ’ Luksus­fæl­den’s fortje­ne­ste. Jeg vil frem­over skift e ka­nal, når det­te pro­gram kom­mer på.

Martin Hen­rik­sen

S meld­te for ny­lig ud, at de øn­sker en stram ud­læn­din­gepo­li­tik. Ja­vel ja, tænk­te jeg. Må­ske var de ble­vet klo­ge­re. Men når man kig­ger re­ge­rin­gens ini­ti­a­ti­ver eft er i søm­me­ne, vi­ser det sig, at de be­står af en mas­se varm luft , da 80 pct. af asylan­sø­ger­ne ik­ke bli­ver det fj er­ne­ste på­vir­ket af de så­kald­te stram­nin­ger.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.