Nej, un­der­skud er helt nor­malt

BT - - DEBAT - PE­TER NIELSEN

Pro­fes­sor i øko­no­mi, RUC

ta­ge me­dansvar for den øko­no­mi­ske po­li­tik, der har væ­ret ført de fo­re­gå­en­de år, bå­de hvad an­går vækst­pla­ner og fi nans­lo­ve. Stats­un­der­skud­det be­gynd­te i 2009. Og i 2009- 11 var un­der­skud­de­ne i sam­me stør­rel­ses­or­den som prog­no­ser­ne for 2016- 17. Så hvis rød blok fø­rer en uansvar­lig po­li­tik nu, må man og­så si­ge, at blå blok gjor­de det den­gang. Tal­le­ne for­tæl­ler, at vi sta­dig er i en øko­no­misk kri­se, som ik­ke er over­stå­et fo­re­lø­big.

BLÅ BLOK MÅ

den stør­rel­ses­or­den, vi har det i Dan­mark, er ik­ke no­get stort sam­fund­s­ø­ko­no­misk pro­blem, og det dan­ske un­der­skud og stats­gæl­den er ik­ke sær­lig sto­re i in­ter­na­tio­nal må­le­stok. Der er langt stør­re pro­ble­mer i lan­de som USA, hvor stats­gæl­den sti­ger kraft igt. Det er helt nor­malt, at der er un­der­skud på stats­fi nan­ser­ne i en øko­no­misk kri­se. Re­ge­rin­gen skrev i sit re­ge­rings­grund­lag, at den vil­le fort­sæt­te VK- re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske po­li­tik – og det har den i vid ud­stræk­ning gjort. Så det er rent po­li­tisk spil­fæg­te­ri at si­ge, at re­ge­rin­gen har ført en

OF­FENT­LIG GÆLD I

uansvar­lig po­li­tik. Det er po­li­tisk spin at gø­re stats­un­der­skud­det til et kæm­pe pro­blem og sky­de skyl­den på re­ge­rin­gen.

re­ge­ring læg­ger op til, at der skal fø­res en stram­me­re fi nans­po­li­tik – alt­så nedskæ­rin­ger. Vi har en idé om, at ba­re vi skæ­rer i de off ent­li­ge ud­gift er, så lø­ser vi de øko­no­mi­ske pro­ble­mer, men som vi ser i bl. a. Græken­land, så fø­rer nedskæ­rin­ger til la­ve­re be­skæft igel­se og for­brug. Det be­ty­der så la­ve­re vækst og fort­sat vok­sen­de stats­gæld og off ent­ligt bud­ge­tun­der­skud.

EN EVEN­TU­EL BLÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.