Et mørkt ka­pi­tel i hi­sto­ri­en

ME­NER

BT - - DEBAT -

En af dan­marks­hi­sto­ri­ens mest om­tal­te for­mode­de krigs­for­bry­de­re, na­zi­sten Sø­ren Kam, er død. Han blev 93 år. Sø­ren Kam kom al­drig til at stå til an­svar for si­ne for­bry­del­ser un­der An­den Ver­denskrig. Han blev al­drig rets­for­fulgt for sin rol­le i dra­bet på den tid­li­ge­re BT- re­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen og for sin mu­li­ge med­vir­ken i ty­ve­ri af det jø­di­ske nav­ne­re­gi­ster, som før­te til, at 500 dan­ske jø­der kom til kzlej­ren The­resi­en­stadt, og at 42 af dem dø­de. DANSK­FØD­TE SØ­REN KAM red­de­de selv li­vet. Han slog sig ned i Tys­kland, hvor han si­den og­så fi k stats­bor­ger­skab. Dan­marks eft er­føl­gen­de krav om at få man­den ud­le­ve­ret, så han kun- ne stil­les for en dansk dom­mer, blev al­drig imø­de­kom­met. Kri­ti­ke­re har frem­ført, at den dan­ske re­ge­ring ik­ke gjor­de nok for at over­be­vi­se de ty­ske myn­dig­he­der om, at Kam skul­le rets­for­føl­ges. Selv har Sø­ren Kam af­vist at ha­ve del­ta­get i jø­de­for­føl­gel­sen og des­u­den be­teg­net dra­bet på Clem­men­sen som ’ et be­kla­ge­ligt uheld’. Re­sul­ta­tet af rets­me­di­cin­ske un­der­sø­gel­ser sat­te dog sto­re spørgs­måls­tegn ved na­zi­stens for­søg på at fralæg­ge sig an­sva­ret for ned­skyd­nin­gen af re­dak­tø­ren. RE­A­LI­TE­TEN ER, AT der al­drig bli­ver sat punk­tum i sa­gen om de uger­nin­ger, som Sø­rens Kam var mistænkt for. Man­den, der var idol for un­ge na­zi­ster og de­ko­re­ret af Adolf Hit­ler med Jer­n­kor­sets Ridderkors, gik fri. Han an­gre­de an­gi­ve­ligt al­drig. Kam var vel na­zist til det sid­ste. DET ER PÅ en gang smerte­ligt og ab­surd, at en na­zist, mistænkt for at ha­ve be­gå­et drab i Dan­mark, i år­ti­er kun­ne le­ve frit i vo­res na­bo­land, Tys­kland. Det kan kun kræn­ke rets­be­vidst­he­den, at Kam al­drig kom for en dom­mer og blev stil­let til an­svar for sin rol­le i en sag, hvor et men­ne­ske blev be­rø­vet li­vet. Hi­sto­ri­en om Sø­ren Kam er et mørkt ka­pi­tel i dansk be­sæt­tel­ses­hi­sto­rie. Sa­gen er og for­bli­ver nu et ulægt sår. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.