Ja, re­ge­rin­gen sny­der væl­ger­ne

BT - - DEBAT - CLAUS HJORT FRE­DE­RIK­SEN

Fhv. fi nans­mi­ni­ster, Ven­stre

at re­ge­rin­gen ba­lan­ce­rer på tre pro­cents- græn­sen af det til­lad­te un­der­skud i EU. Det er til­sy­ne­la­den­de ble­vet et møn­ster for den nu­væ­ren­de re­ge­ring at gen­nem­fø­re ting, den ik­ke har pen­ge til, og hvor reg­nin­gen sky­des vi­de­re til de kom­men­de år. Det gør, at rå­de­rum­met bli­ver me­get lil­le for en hvil­ken som helst re­ge­ring, der kom­mer eft er val­get. Jeg be­trag­ter det som en form for væl­ger­snyd. De ta­ler om, at det er den mest an­svar­li­ge øko­no­mi­ske

VI KAN SE,

re­ge­ring, og sam­ti­dig vi­ser tal­le­ne, at den på­stand ik­ke sva­rer til vir­ke­lig­he­den.

EU’s krav, for­di der var kri­se, og der­for gen­nem­før­te vi genop­ret­nings­pak­ken og æn­drin­ger­ne i eft er­løn­nen. Alt­så be­spa­rel­ser, så der kom ba­lan­ce i regn­ska­bet. Og det har den nu­væ­ren­de re­ge­ring vi­dere­ført, men vi kan se her in­den­for det sid­ste års tid, at der be­gyn­der at gå spe­ku­la­tion i den. Vi på­pe­ger he­le ti­den, at der skal væ­re dæk­ning i ud­gift er­ne. Hver gang vi er til for­hand­lin­ger med

VK- RE­GE­RIN­GEN LÅ OM­KRING

re­ge­rin­gen, så eft er­ly­ser vi fi nan­si­e­rin­gen, men det en­der jo med, at re­ge­rin­gen ved­ta­ger ini­ti­a­ti­ver, uden at fi nan­si­e­rin­gen føl­ger med. Det er en re­ge­rings pligt at eft er­la­de et or­dent­ligt bo eft er sig.

stort pro­blem for en kom­men­de re­ge­ring eft er val­get, at der lig­ger ube­tal­te reg­nin­ger for fem mil­li­ar­der kro­ner, sam­men­holdt med at de har øget det off ent­li­ge un­der­skud. For os er det af­gø­ren­de, at der er or­den i øko­no­mi­en, så vi må se, hvad der er af ude­stå­en­der, og så må vi jo pri­o­ri­te­re.

DET BLI­VER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.