NÅR A- NAV­NE­NE TRÆK­KER LÆS­SET ’’

BT - - DEBAT -

Kan du di­ne A- nav­ne, der går i bre­aking gult og ban­ker klik i vej­ret? El­lers ba­re tag tu­ren igen­nem det se­ne­ste par uger, og du bli­ver pænt dæk­ket ind på top tre. Et så­kaldt di­gi­talt he­at map vil helt sik­kert sæt­te navn på: Mor­ten Ol­sen, Ni­ck­las Bendt­ner og Bjar­ne Ri­is. Ud­over fl yka­ta­stro­fer, valgrummel og mord i mør­ket, sy­nes in­gen som sport­s­nav­ne at væ­re i stand til at ban­ke klik­ba­ro­me­te­ret i top. I ny og næ kon­ge­hu­set på over­dre­vet, Lars Løk­ke på vin­ger­ne el­ler en er­hvervs­le­der på ned­t­ur. MEN UGELANG SPILLERKONFLIKT og DBU på kol­li­sions­kurs med sin land­stræ­ner har ka­stet hi­sto­ri­er i ki­lo­me­ter­lan­ge ba­ner af sig. Vel­sag­tens na­tur­ligt nok, for fod­bold­lands­hol­det har frem­de­les sit so­li­de fol­ke­li­ge fun­da­ment, om end det kni­ber med til­sku­er­frem­mø­de i regn­vejr til en træ­nings­kamp i provin­sen mod USA. Vi el­sker at el­ske lands­hol­det. Og at ha­de det. Af sam­me grund og­så land­stræ­ne­ren, der som re­sten af hol­det run­de­de po­le­mi­k­ken af med kol­lek­tiv ned­t­ur på fransk søn­dag aft en.

NI­CK­LAS BENDT­NER ER

en del af sam­me hi­sto­rie. I mod­sæt­ning til Mor­ten Ol­sen af langt me­re kulørt ka­rak­ter. Med viral So­Me- gen­nem­slags­kraft af en an­den ver­den. Og ge­ne­ra­tion. Når han ham­rer tre køli­ge i kas­sen mod hvem som helst, går kliks­ka­la­en li­ge så na­tur­ligt i fuldt ud­s­ving. TIL STA­DIG­HED UN­DRES jeg dog over, hver ene­ste gang Bjar­ne Ri­is for­mår at sen­de na­tio­nen og he­le me­di­e­bil­le­det i selvsving. I en overop­he­det und­ta­gel­ses­til­stand af kon­kur­ren­ce­men­ta­li­tet me­di­er imel­lem om det næ­ste kom­ma og ud­sagn fra eks­per­ter el­ler folk i nær­he­den af Ri­is. Han si­ger al­drig selv no­get. Da BT på for­nem vis bre­a­ke­de hi­sto­ri­en om Ri­is’ sus­pen­de­ring fra Team Tin­koff - Saxo, skul­le man tro, land­stræ­ne­ren var ble­vet fy­ret. El­ler Bendt­ner for den sags skyld. El­ler he­le lands­hol­det. DER HER­SKER EN my­ti­fi ce­ret op­hø­jet­hed om­kring Ri­is. Af no­get nær na­tio­nal­trau­ma­ti­ske di­men­sio­ner. Det må væ­re det. At vi blev frarø­vet den kol­lek­ti­ve sej­rs­rus og stolt­hed til­ba­ge fra Tour de Fran­ce- sej­ren i 1996. Men det var jo Ri­is selv, der tog den fra os igen. Det der bank­rø­ve­ri, Hvil­ken rol­le skal Dan­marks Ra­dio ind­ta­ge i frem­ti­den? som han in­drøm­me­de, og al­li­ge­vel fi k lov til at be­hol­de pen­ge­ne fra. JO, JO, HAN ud­stik­ker den tak­ti­ske kurs på en vind­blæst fl ad eta­pe for et cy­kel­hold un­der Tou­ren en en­kelt gang om året, skå­ler med en spansk ryt­ter og står og smi­ler for­le­gent i et tv- stu­die om aft enen. Men el­lers har han jo ik­ke gjort det vil­de. An­det end at hol­de sig på af­stand og tie stil­le. Så er det af fors­må­el­se, ærg­rel­se el­ler sim­pel fa­sci­na­tion af en ano­nym cy­kel­hold­di­rek­tør, der hvert år i juli løft er en fl ig af som­mer­fe­ri­e­ka­ta­lo­gets ud­længsel, som får det gan­ske land til at gå ba­na­nas, når han nu sta­dig ik­ke si­ger no­get, men ba­re ik­ke kom­mer til at vi­se sig den uge el­ler to til som­mer? EL­LER ER DET net­op den til­ba­ge­truk­ne myte til­sat den kulør­te fak­tor med en ex­cen­trisk og ty­de­lig­vis til ti­der på­vir­ket rig rus­ser på en rab­len­de Twit­ter- high med den stil­fuldt for­mu­le­re­de mod­sæt­ning i al­fa­der­lig dansk sponsor­rig­mand­s­ind­pak­ning og kom­man­do­cen­tra­lens Ritzau Bu­reau på hans Fa­ce­book- pro­fi l, der ge­ne­re­rer et vold­somt ny­fi gent be­hov for at vi­de me­re. Alt­så, om Ri­is...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.