Klaus Riskær vil i Fol­ke­tin­get for en­ten li­ste A, C, K el­ler Å. Hå­ber du, at han får en frem­tid i po­li­tik?

BT - - DEBAT - LE­VE­BRØD­SPO­LI­TI­KER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 18.26 IK­KE VÆR­RE END AN­DRE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 18.32 FÅ ET RIG­TIGT AR­BEJ­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 19.10 IK­KE REN STRAF­FE­AT­TEST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 19.12 IN­GEN VIL RØ­RE RISKÆR På

Ja, han vil væ­re et frisk pust

Nej, Riskær er blot en bed­ra­ger

4.467 stem­mer på bt. dk

Hen­rik Bel­mark

Først Ven­stre. For læn­ge si­den. Så et for­gæ­ves for­søg på at bli­ve op­stil­let for Al­ter­na­ti­vet. Og nu Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne åben­bart. Det lug­ter langt væk af et for­søg på le­ve­brød­spo­li­tik frem for no­get som helst an­det.

Vi­o­la Nielsen

Riskær kan vel gø­re det li­ge så godt som dem, der sid­der de­r­in­de.

Jo­hn Sø­ren­sen

Man­den er dømt. Så er han uvær­dig som MFer. Vågn nu op, Riskær. Du må ud at la­ve no­get rig­tigt ar­bej­de som al­le an­dre. Det bli­ver hårdt, men du væn­ner dig til det.

Lot­te Han­sen

Jeg me­ner, at po­li­ti­ke­re skal ha­ve en ren straff eat­test. Hvor­dan skal de el­lers kun­ne væ­re med til at lov­gi­ve, hvis de tror, de er hæ­vet over at skul­le over­hol­de loven? Så jeg hå­ber ab­so­lut ik­ke, at no­gen par­ti­er luk­ker ham ind i var­men.

Ken­neth Jakob­sen

Der er da in­gen, som vil rø­re Riskær med en ild­tang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.