PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

BRI­AN MIK­KEL­SEN DR har væ­ret et na­tio­nalt sam­lings­sted, og et af de få vi har til­ba­ge. De­res tv- se­ri­er, nyheds­ud­sen­del­ser og valg­dæk­nin­ger sam­ler dan­sker­ne. DR har sat ting til de­bat, som er re­le­van­te, og har væ­ret go­de til at sæt­te dags­or­de­nen. DR har bi­dra­get med ba­ne­bry­den­de do­ku­men­ta­rer, dra­ma­er og ung­doms- tv, og gjort op med den ame­ri­ka­ni­se­re­de på­virk­ning. Men det er ik­ke i jour­na­li­stik­ken, DR har vist si­ne tæn­der, bl. a. for­di po­li­ti­ker­ne blan­der sig i, hvad de må og ik­ke må.

DR bør gi­ve dan­sker­ne det, de el­lers ik­ke får, dvs. dra­ma og ung­doms- og bør­ne- tv. Og så skal de hol­de sig væk fra det, som der er ri­ge­ligt af. Vi har mas­ser af nyhe­der, så der er in­gen grund til at bru­ge li­cens­pen­ge­ne på det. Det er vi an­dre, der er go­de til.

Fhv. kul­tur­mi­ni­ster, De Kon­ser­va­ti­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.