BAR­FO­ED AF­SLØ

Den tid­li­ge­re K- le­der lo­ve­de at ryd­de op hos De Kon­ser­va­ti­ve ef­ter for­søg på bag­va­skel­se, for­tæl­ler kon­ser­va­tivt ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk, Thomas Nør­mark Krog

AF­SLØ­RING

tnk@ bt. dk

Den tid­li­ge­re for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti Lars Bar­fo­ed be­skyl­des di­rek­te for at ta­le us­andt i den be­tænd­te sag om in­tern til­svært­ning af par­tiets egen fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger.

An­kla­gen kom­mer fra næst­for­man­den for den kon­ser­va­ti­ve væl­ger­for­e­ning i Tår­n­by samt med­lem af par­tiets ho­ved­be­sty­rel­se, Bri­an Møl­leb­jerg, der i dag frem­læg­ger ud­skrift af en te­le­fon­sam­ta­le med Bar­fo­ed som do­ku­men­ta­tion.

BT af­dæk­ke­de for to uger si­den, hvor­dan par­tiets pres­se­rå­d­gi­ver og by­rå­ds­med­lem Mor­ten Sche­els­beck sam­men med par­ti­fæl­ler­ne Ni­chlas Vind og Ru­ne Kristensen til­ba­ge i juli 2014 for­søg­te at til­svær­te Mads Hol­ger, da det kom frem, at han vil­le stil­le op til Fol­ke­tin­get. Til­svært­nin­gen er sket ved, at de tre K- folk for­søg­te at plan­te en us­and hi­sto­rie i Ek­stra Bla­det om, at Mads Hol­ger hav­de ra­se­ret et ho­tel­væ­rel­se. En sag, der ram­mer De Kon­ser­va­ti­ve sam­ti­dig med, at par­ti­et lig­ger re­kord­lavt i me­nings­må­lin­ger­ne.

Kamp­ha­ner­ne

I sid­ste uge med­del­te den kon­ser­va­ti­ve par­ti­se­kre­tær el­lers, at sa­gen ik­ke vil­le få no­gen kon­se­kven­ser for ’ kamp­ha­ner­ne’ fra le­del­sens si­de. Men den ud­mel­ding har gjort Bri­an Møl­leb­jerg, der el­lers har få­et mund­s­kurv på, dybt foru­ret­tet. Bå­de han og Mads Hol­ger ad­va­re­de al­le­re­de i som­mer Lars Bar­fo­ed om sa­gen, og den­gang var mel­din­gen fra Bar­fo­ed, at sa­gen skul­le ha­ve kla­re kon­se­kven­ser.

Lars Bar­fo­ed har hidtil sagt, at han kun har hørt om sa­gen fra den ene part, og han har af­vist at ha­ve ta­get stil­ling over­ho­ve­det.

Be­skid­te me­to­der

» Idet det frem­går, at for­lø­bet in­gen kon­se­kven­ser får for de tre bag­va­skel­ses­mænd, og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti der­med ac­cep­te­rer så be­skid­te me­to­der, er det der­for med par­tiets bil­li­gel­se, at jeg ved­læg­ger min te­le­fon­sam­ta­le med Lars Bar­fo­ed som do­ku­men­ta­tion for, at min frem­læg­gel­se af sa­gen er kor­rekt, og der­med at Lars Bar­fo­ed ta­ler åben­lyst us­andt, « si­ger Bri­an Møl­leb­jerg og til­fø­jer:

» Af den sam­ta­le frem­går det klart, at Lars Bar­fo­ed for­ven­te­ligt vil­le skri­de til hand­ling, og at han tog kraf­tig af­stand fra det ske­te, samt at han men­te, at det skul­le ha­ve kla­re kon­se­kven­ser. Og det er da og­så det ene­ste, man kan for­ven­te fra en kon­ser­va­tiv le­der. Pro­ble­met er ba­re, at der ik­ke sker no­get, og at det der­med in­gen kon­se­kven­ser får. Det­te er uhørt i al­le an­dre sam­men­hæn­ge, men i sær­de­les­hed i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Vo­res po­li­tik er jo net­op, at vi i Dan­mark skal hol­de op med at læg­ge de stær­ke ned, og når så par­ti­et i Mads Hol­ger får en af si­ne stær­ke­ste kan­di­da­ter i år­ti­er, så prø­ver man in­ter­nt li­ge præ­cis at hug­ge ham ned med ufi­ne me­to­der, « si­ger Bri­an Møl­leb­jerg til BT.

Or­den i bu­tik­ken

I den bån­de­de te­le­fon­sam­ta­le bli­ver Bar­fo­ed di­rek­te spurgt, om han på et mø­de med Mads Hol­ger har sagt, at det er

TIRS­DAG 31. MARTS 2015 en al­vor­lig sag, og at han nok skal skaf­fe or­den i bu­tik­ken.

’ Det er så­dan set rig­tigt nok, men når jeg sid­der og snak­ker med Mads Hol­ger, så er det ik­ke me­nin­gen, at al­le mu­li­ge skal sid­de og hø­re om en me­d­ar­bej­der i par­ti­et, hvad jeg har tænkt mig at gø­re i den sam­men­hæng. Det er trods alt en al­vor­lig sag, hvis man skal til at fy­re folk og så­dan nog­le ting. Det er ik­ke no­get, man ba­re li­ge gør. Det skul­le på­gæl­den­de nok li­ge hø­re om først,’ si­ger Lars Bar­fo­ed til Møl­leb­jerg på op­ta­gel­sen.

No­get er helt galt

Møl­leb­jerg me­ner, at le­del­sen har holdt hån­den over de tre par­ti­fæl­ler i en grad, så man ik­ke kan gen­ken­de par­ti­et.

» Er det her Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti - el­ler er det Sci­en­to­lo­gy, « spør­ger han.

» På trods af at jeg ret­ter hen­ven­del­se til ret­te ved­kom­men­de, på trods af at al­le kan se, der er no­get helt galt, og på trods af at hi­sto­ri­en ram­te je­res avis, væl­ger man fort­sat ik­ke at skri­de til hand-

Lars Bar­fo­ed er fra­t­rå­dt som for­mand for De Kon­ser­va­ti­ve, og der­for er det ik­ke hans bord læn­ge­re at drage kon­se­kven­ser af til­svi­nin­gen af Mads Hol­ger, me­ner den tid­li­ge­re par­ti­for­mand.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.