ØRET PÅ LYD­FIL Her er bån­det sam­ta­le

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 31. MARTS 2015 ling, og der­med slip­per de tre skur­ke, der ind­led­te bag­va­skel­ses­for­sø­get, for vi­de­re til­ta­le, « ly­der det fra Møl­leb­jerg, der vil bli­ve og kæm­pe for or­dent­lig­hed og ret­fær­dig­hed i par­ti­et, og ta­ger sa­gen op på næ­ste ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de.

Vil ta­ge kon­se­kven­sen

» Som føl­ge af den­ne sag, har jeg mødt op­bak­ning fra al­le eg­ne af lan­det. Der er så­le­des i par­ti­et et stærkt øn­ske om at få ryd­det op og få sat et hold af re­elt kon­ser­va­ti­ve af bå­de ord og hand­ling. Det­te øn­sker jeg at få sat på dags­or­de­nen til næ­ste ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de. Er der her et fler­tal for, at vi skal ar­bej­de i den ret­ning, så er det det, vi gør – og in­tet an­det. Er der der­i­mod et fler­tal for, at jeg med mi­ne hand­lin­ger ska­der par­ti­et me­re, end per­so­ner der or­ga­ni­se­ret og be­vidst ska­der in­ter­nt – så må jeg ta­ge kon­se­kven­sen her­af og så­le­des væ­re hi­sto­ri­en om end­nu en kon­ser­va­tiv, der ik­ke læn­ge­re er i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, « si­ger han.

Det er så­dan set rig­tigt nok, men når jeg sid­der og snak­ker med Mads Hol­ger, så er det ik­ke me­nin­gen, at al­le mu­li­ge skal sid­de og hø­re om en me­d­ar­bej­der i par­ti­et, hvad KULØR­TE AF­SLØ­RIN­GER 36- åri­ge Mads Hol­ger og den 23- åri­ge KUer Ni­chlas Vind er på ta­pe­tet som fol­ke­tings­kan­di­da­ter i Tår­n­by- Dra­gø­rkred­sen. Dra­gør fo­re­træk­ker Ni­chlas Vind, men Mads Hol­ger er Tår­n­by- kred­sens ’ fo­re­truk­ne kan­di­dat’, fast­slår kreds­for­man­den Bri­an Møl­leb­jerg i en mail til Lars Bar­fo­ed.

Juli 2014:

27. juli 2014:

31. juli 2014:

Det er mig. jeg har tænkt mig at gø­re i den sam­men­hæng. Det er trods alt en al­vor­lig sag, hvis man skal til at fy­re folk og så­dan nog­le ting. Det er ik­ke no­get, man ba­re li­ge gør. Det skul­le på­gæl­den­de nok li­ge hø­re om først.

Selv­føl­ge­lig.

Jeg skal jo ik­ke be­stem­me, hvem I op­stil­ler,

26. au­gust 2014:

Kræf­ter i Dra­gør- de­len af valg­kred­sen øn­sker ik­ke at stil­le med Mads Hol­ger som fol­ke­tings­kan­di­dat. Men den 23- åri­ge Ni­chlas Vind slip­per ik­ke for kamp­val­get, i ste­det vin­der den ukend­te Tom Stei­felKri­sten­sen kamp­val­get.

Mads Hol­ger bli­ver til gen­gæld op­stil­let i Hvi­d­ov­re, Glo­strup og Bal­lerup på Ves­teg­nen.

Sep­tem­ber 2014:

det ord­ner I selv. Men hvis det står til mig, så skal Ni­ck­las Vind ven­te en om­gang, for har han gjort det, som jeg kan for­stå, han har, alt­så rin­get til af­ten­vag­ten på Ek­stra Bla­det og be­skyldt Mads Hol­ger for no­get, som han ik­ke har gjort, så er det ik­ke i or­den, og det skal han ik­ke be­løn­nes for. Og som jeg sag­de, så skal han sna­re­re straf­fes for det. Men hel­ler ik­ke her sker det uden mod­kan­di­dat. Mor­ten Sche­els­becks 28- åri­ge sø­ster, Me­re­te Sche­els­beck, ta­ber dog med 12 stem­mer mod 13 til Mads Hol­ger.

BT af­dæk­ker mail og lyd­op­ta­gel­ser, der af­slø­rer, hvor­dan Mor­ten Sche­els­beck, Ni­chlas Vind og Ru­ne Kristensen for­søg­te at til­svær­te Mads Hol­ger. En sag, der fik en lo­kal kreds­for­mand til at ad­va­re den da­væ­ren­de par­ti­le­der Lars Bar­fo­ed om ’ re­ne ma­fi­a­me­to­der’ i par­ti­et.

11. marts 2015:

18. marts 2015:

Par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø op­ly­ser, at par­ti­le­del­sen ik­ke gør me­re ved sa­gen.

Nu, jeg har dig. Jeg har snak­ket lidt med Kurt ( for­man­den for kon­ser­va­tiv væl­ger­for­e­ning i Dra­gør, red.). Han har ik­ke hørt no­get om ud­vik­lin­gen i sa­gen her.

Jeg har li­ge til­fæl­dig­vis set, at han har skre­vet en lang mail til mig. Han har til­sy­ne­la­den­de en an­den op­fat­tel­se end dig om­kring Ni­ck­las ( Vind, red.). Han skri­ver og­så, at han kan for­stå, at Mads Hol­ger har væ­ret hos mig i går, og jeg har lyt­tet til de der bånd el­ler lyd­fi­ler. Og ef­ter at ha­ve lyt­tet til dem, skri­ver han til mig, kan han for­stå, at jeg har sagt, at jeg har hørt ri­ge­ligt, og jeg har af­skre­vet dem al­le tre. Det er må­ske lidt over­ra­sken­de, at han li­ge har få­et et re­fe­rat af, hvad jeg har sid­det og snak­ket med Mads Hol­ger om.

Det in­drøm­mer jeg ger­ne, for­di jeg rin­ger ham op for at for­tæl­le ham — for jeg tal­te jo med Mads Hol­ger i går af­tes – og så spør­ger jeg, hvad så. Og da gi­ver Mads Hol­ger ud­tryk for, at du ser me­get al­vor­ligt på det her, og det skal du nok fik­se som om, at den, hvad hed­der det, den hel­li­ge grav er vel­for­va­ret, og du har få­et or­den i bu­tik­ken.

Pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck fra den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste på Chri­sti­ans­borg for­sø­ger sam­men med de to par­ti­fæl­ler Ru­ne Kristensen og Ni­chlas Vind iføl­ge lyd­fi­ler, som BT er i be­sid­del­se af, at læk­ke en ska­de­lig, us­and hi­sto­rie om Mads Hol­ger til Ek­stra Bla­det. Hi­sto­ri­en går på, at Mads Hol­ger skal ha­ve smadret et ho­tel­væ­rel­se un­der et par­ti­se­mi­nar på Hinds­gavl Slot året for­in­den. Avi­sen får ik­ke hi­sto­ri­en be­kræf­tet, og skri­ver den hel­ler ik­ke.

Fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen ta­ler over sig i en te­le­fon­sam­ta­le med en fre­elan­cejour­na­list, som han fejl­ag­tigt tror ar­bej­der for Ek­stra Bla­det.

Bå­de den

Bri­an Møl­leb­jerg, der er med­lem af De Kon­ser­va­ti­ves ho­ved­be­sty­rel­se, går i ret­te med sin tid­li­ge­re for­mand Lars Bar­fo­ed. Møl­leb­jerg kan ik­ke for­stå, at til­svi­nin­gen af Mads Hol­ger ik­ke får kon­se­kven­ser for de per­so­ner, der står bag. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.