Mail be­la­ster Lars Bar­fo­ed

Mads Hol­ger har do­ku­men­ta­tio­nen i or­den over for den tid­li­ge­re par­ti­for­mand

BT - - NYHEDER -

Ru­ne Kristensen for­tal­te om sa­gen, hvil­ket fik for­man­den til at teg­ne kon­se­kven­ser­ne op.

’ Par­ti­et har væ­ret be­kendt med ek­si­sten­sen af de op­tag­ne sam­ta­ler fra be­gyn­del­sen, hvor jeg af­spil­le­de dem for Lars Bar­fo­ed på hans for­lan­gen­de ved et mø­de hjem­me hos ham. Han ro­ste mig net­op for at ha­ve så fyl­dest­gø­ren­de do­ku­men­ta­tion, hvor­på han me­get klart er­klæ­re­de, at sa­gen måt­te ha­ve kla­re kon­se­kven­ser for de men­ne­sker, der for­gæ­ves hav­de for­søgt at bag­va­ske mig i pres­sen,’ skri­ver Mads Hol­ger i den in­ter­ne kor­re­spon­dan­ce og fort­sæt­ter:

In­gen kon­se­kven­ser

’ Han til­ken­de­gav net­op med ud­gangs­punkt i den­ne kla­re do­ku­men­ta­tion, at Ni­chlas Vind ik­ke bur­de op­stil­les for par­ti­et i den­ne om­gang ( han måt­te ven­te en om­gang), og at Mor­ten Sche­els­beck na­tur­lig­vis ik­ke kun­ne væ­re i par­tiets se­kre­ta­ri­at. Som be­kendt fik sa­gen al­li­ge­vel in­gen kon­se­kven­ser, da Lars Bar­fo­ed få da­ge her­ef­ter måt­te træ­de til­ba­ge som par­ti­for­mand.’

Der­med be­kræf­ter mai­len den te­le­fo­n­op­ta­gel­se med Bar­fo­ed, som det kon­ser­va­ti­ve ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem Bri­an Møl­leb­jerg i dag frem­læg­ger for BT.

Her be­kræf­ter Bar­fo­ed, at der har væ­ret af­holdt mø­de med Mads Hol­ger, og at han sy­nes, at sa­gen skul­le ha­ve kon­se­kven­ser.

Mads Hol­ger øn­sker - iføl­ge mai­len - ik­ke at bi­dra­ge til sa­gen, og har kon­se­kvent næg­tet at ud­ta­le sig.

’ Nu vil jeg kig­ge fremad og fo­ku­se­re en­ty­digt på valg­kam­pen, for det fo­re­kom­mer mig ær­lig talt, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti al­drig har haft så stort et be­hov for nye kræf­ter som i dag. Jeg be­der jer ori­en­te­re de ved­kom­men­de om oven­stå­en­de, men ik­ke an­dre, og så ta­ger jeg el­lers med fru­en til Rom i på­sken for at få lidt til­trængt fred,’ skri­ver han.

BT har igen i dag kon­tak­tet Mads Hol­ger og spurgt til ind­hol­det af mail­kor­re­spon­dan­cen. Han har in­gen kom­men­ta­rer.

Sa­gen om bag­va­skel­se af Mads Hol­ger fik til­sy­ne­la­den­de in­gen kon­se­kven­ser for de in­vol­ve­re­de par­ter.

Fo­to: An­na Falck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.