Bar­fo­ed: An­dre har ta­get over

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

over, og så må de ta­ge an­sva­ret for, om man gør det ene el­ler det an­det.

Men der er jo si­den ble­vet frem­lagt do­ku­men­ta­tion for, at der er fo­re­gå­et no­get, og bur­de kon­se­kven­ser­ne så ik­ke sæt­tes i kraft?

Det vil jeg ik­ke for­hol­de mig til. Jeg er trå­dt af som for­mand, og det til­kom­mer ik­ke mig at vur­de­re, hvad der er sket el­ler ik­ke sket.

Og du har hel­ler in­gen me­ning om, hvor­vidt den nu­væ­ren­de for­mand bør gø­re no­get?

Nej, det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Det må du snak­ke med par­ti­for­man­den om.

Når vi prø­ver det, bli­ver vi hen­vist til par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø.

- Det kan jeg jo ik­ke gø­re no­get ved.

Er det rig­tigt, at du har sagt, at hvis det for­hol­der sig som be­skre­vet, er der ta­le om en ’ syg kul­tur i par­ti­et’?

Jeg har ik­ke me­re at til­fø­je, og jeg vil ik­ke gå ind i, hvad der bli­ver sagt i pri­va­te sam­ta­ler Det sy­nes jeg er en uskik. Min po­si­tion er, at jeg vil­le vur­de­re sa­gen, når al­le par­ter var hørt, og det nå­e­de jeg ik­ke, for­di jeg gik af som for­mand.

MAIL

An­dreas Kar­ker

kar­ker@ bt. dk En in­tern kon­ser­va­tiv mail­kor­re­spon­dan­ce be­la­ster nu den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve le­der Lars Bar­fo­ed. BT er kom­met i be­sid­del­se af en kor­re­spon­dan­cen fra den 25. marts mel­lem en stør­re grup­pe med­lem­mer af Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, her­un­der par­tiets topkan­di­dat Mads Hol­ger. I mai­len skri­ver Mads Hol­ger, at Lars Bar­fo­ed på et mø­de i som­mer vil­le drage kon­se­kven­ser over for de kon­ser­va­ti­ve per­so­ner, som for­søg­te at bag­va­ske Mads Hol­ger ved at plan­te en falsk hi­sto­rie i pres­sen. På mø­det hør­te Bar­fo­ed af­spil­nin­gen af sam­ta­ler, hvor den tid­li­ge­re KU- for­mand

Den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve for­mand Lars Bar­fo­ed me­ner ik­ke, at det er hans an­svar at for­føl­ge sa­gen om bag­va­skel­se af Mads Hol­ger. Fo­to: Chri­sti­an Li­li­en­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.