’’ Knivdræbt midt i bo­lig­om­rå­de

41- årig oden­se­ansk mand fun­det liv­løs bag rat­tet i sin bil i et bo­lig­kvar­ter. 34- årig mand an­holdt

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Ire­ne Mik­kel­sen

Jeg våg­ne­de ved ot­te­ti­den ved, at der kom al­le de bi­ler og en mas­se po­li­ti­be­tjen­te

DRAB

En 41- årig mand blev i går fun­det død un­der mysti­ske om­stæn­dig­he­der i Oden­se.

Man­den sad liv­løs bag rat­tet i sin bil, som holdt par­ke­ret ved kants­te­nen på Jacob Han­sens Vej midt mel­lem to bo­lig­blok­ke i bo­lig­for­e­nin­gen Kri­sti­ans­dal i Oden­se- by­de­len Hjal­le­se.

Og de vær­ste anel­ser blev be­kræf­tet, ef­ter at den til­kald­te rets­me­di­ci­ner og et stort hold kri­mi­nal­tek­ni­ke­re hav­de gjort de­res ar­bej­de fær­digt ef­ter man­ge ti­mer.

For da stod det klart, at man­den, som er 41 år og fra det ve­st­li­ge Oden- se, er ble­vet dræbt, og at drabs­våb­net er en kniv.

En 34- årig mand blev i går an­holdt og sig­tet for dra­bet. Po­li­ti­et øn­sker ik­ke at si­ge no­get om mo­ti­vet til det uhyg­ge­li­ge drab. Men det er ble­vet be­kræf­tet, at Fyns Po­li­ti ken­der den nu dræb­te fra tid­li­ge­re be­gå­et kri­mi­na­li­tet - dog ik­ke for ban­de­re­la­te­ret kri­mi­na­li­tet.

BT tal­te i går med en ræk­ke na­bo­er til ger­nings­ste­det på Jacob Han­sens Vej. Samt­li­ge for­tæl­ler, at de al­drig tid­li­ge­re har set den bor­deaux- rø­de bil, den dræb­te blev fun­det i.

Et stort om­rå­de om­kring bi­len med den dræb­te var spær­ret af gen­nem næ­sten ot­te ti­mer. Li­get blev hen­tet af Falcks rust­vogn kort før klok­ken 14, og der­ef­ter blev ger­nings­ste­det - bi­len - for­seg­let i plastic, og det sto­re telt, der var rejst

Da hav­de de man­ge kri­mi­nal­tek­ni­ke­re og rets­me­di­ci­ne­ren ar­bej­det på ste­det i ti­me­vis.

Har tid­li­ge­re be­gå­et kri­mi­na­li­tet

Li­get, som sidst på da­gen blev ob­du­ce­ret på Rets­me­di­cinsk In­sti­tut i Oden­se, blev i før­ste om­gang fun­det af en til­fæl­dig for­bi­pas­se­ren­de klok­ken ot­te man­dag mor­gen.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Ju­ste­sen, chef for Fyns Po­li­tis af­de­ling for per­son­lig kri­mi­na­li­tet, sag­de i af­tes til BT:

» Vi ar­bej­der på at fin­de et mo­tiv. Vi ef­ter­for­sker bl. a. ud fra, hvil­ke per­so­ner den 41- åri­ge kan ha­ve væ­ret sam­men med i ti­mer­ne op til dra­bet, « si­ger han.

Hen­rik Ju­ste­sen vil­le i af­tes ik­ke op­ly­se, hvil­ken form for kri­mi­na­li­tet, den nu dræb­te tid­li­ge­re har væ­ret in­vol­ve­ret i.

» Det var cho­ke­ren­de at våg­ne op til. Jeg våg­ne­de ved ot­te- ti­den ved, at der kom al­le de bi­ler og en mas­se po­li­ti­be­tjen­te, og der blev ved med at kom­me fle­re til. Man bli­ver jo nervøs for, om der skul­le væ­re sket no­get, « si­ger Ire­ne Mik­kel­sen til BT.

Det skul­le vi­se sig, at der var god grund til at væ­re cho­ke­ret for Ire­ne Mik­kel­sen og In­ge Bak­dal, som bor blot 25- 30 me­ter fra, hvor bi­len med den af­dø­de 41- åri­ge oden­se­a­ner holdt par­ke­ret. For ef­ter at rets­me­di­ci­ne­ren var fær­dig med ar­bej­det, stod det klart, at den 41- åri­ge mand er ble­vet dræbt med en kniv.

Po­li­tiets kri­mi­nal­tek­ni­ke­re og en rets­me­di­ci­ner ar­bej­de­de i ti­me­vis på ger­nings­ste­det midt mel­lem bo­lig­blok­ke i Oden­se. Den dræb­te, en 41- årig mand, er ble­vet stuk­ket ihjel med en kniv. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Ire­ne Mik­kel­sen ( t. v.) og In­ge Bak­dal bor blot 25- 30 me­ter fra, hvor bi­len med den 41- åri­ge dræb­te mand holdt par­ke­ret. » Det var cho­ke­ren­de at våg­ne op til, « si­ger de.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.