’’

BT - - NYHEDER - Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Ju­ste­sen, Fyns Po­li­ti

Vi ar­bej­der på at fin­de et mo­tiv. Vi ef­ter­for­sker bl. a. ud fra, hvil­ke per­so­ner den 41- åri­ge kan ha­ve væ­ret sam­men med i ti­mer­ne op til dra­bet

om­kring det i for­bin­del­se med ger­nings­steds­un­der­sø­gel­sen, blev først fjer­net ved 15.30- ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.