GIK I GRA­VE

Ret­fær­dig­he­den ind­hen­te­de al­drig na­zi­sten Sø­ren Kam. Nu er han død, 93 år gam­mel

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

AN­DEN VER­DENSKRIG

Han stod som num­mer fi re på li­sten over ’ Most wan­ted nazi war cri­mi­nals’. Men nu er der sat en ty k sort streg over hans navn. For den dan­ske na­zi­for­bry­der Sø­ren Kam er død. 93 år gam­mel.

» Jeg er ked af det, « si­ger na­zi­jæ­ger Efraim Zu­roff fra Wie­sent­hal Cen­tret til BT. » Ked af at han er død. For han dø­de som en fri mand. «

Men ik­ke ale­ne dø­de Sø­ren Kam som en fri mand. Han gik og­så i gra­ven som na­zist.

Det me­ner i hvert fald jour­na­list og for­fat­ter Erik Høg­hSø­ren­sen, som har skre­vet en bog om den dan­ske na­zist og ihær­digt har fulgt hans sag gen­nem fl ere år­ti­er.

» Han var na­zist til det sid­ste. Det er helt klart min op­fat­tel­se, « si­ger Erik Høg­hSø­ren­sen. » Med det me­ner jeg, at han kon­se­kvent sag­de ’ Jeg for­try­der. Men’. For i vir­ke­lig­he­den fortrød han ik­ke, han var me­get stolt over at ha­ve få­et rid­der­kor­set af Hit­ler og hav­de in­gen in­ter­es­se i at fri­gø­re sig fra sin egen for­tid og de for­bry­del­ser, han hav­de be­gå­et. De var en ba­ga­tel i hans ver­den. At ha­ve mødt Hit­ler var vig­ti­ge­re for ham, « si­ger Erik Høgh- Sø­ren­sen om Sø­ren Kam, som ud­gør et skam­plet­tet ka­pi­tel i Dan­marks hi­sto­rie. Og et ka­pi­tel, som nu ik­ke læn­ge­re kan få en for­lø­sen­de af­slut­ning for eft er­kom­mer­ne af hans of­re.

Sø­ren Kam meld­te sig i som­me­ren 1940 – to må- ne­der eft er be­sæt­tel­sen – i na­zi­ster­nes tje­ne­ste. Un­der SS- vin­ger. Han var 18 år gam­mel og hav­de al­le­re­de på det tids­punkt gjort sig be­mær­ket i Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Ung­dom. Og nu blev han sendt til øst­fron­ten, hvor Sø­ren Kams ind­sats var så im­po­ne­ren­de, at han blev sendt på of­fi cer­s­sko­le og for­frem­met til SS- Un­ter­s­turm­führer.

Kold­blo­dig hen­ret­tel­se

Når han si­den­hen hav­ne­de på Wie­sent­hal Cen­trets sor­te li­ste, skyld­tes det dra­bet på BT- re­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen til­ba­ge i 1943, hvor den 21- åri­ge Sø­ren Kam var hjem­me på or­lov fra Waf­fen SS.

Et usæd­van­ligt ky­nisk og brutalt mord, hvis man skal døm­me ud fra ob­duk­tions­rap­por­ten, som først blev of­fent­lig­gjort i 1997. Her kan man læ­se, at Carl Hen­rik nær al­per­ne og le­vet et fred­som­me­ligt liv sam­men med sin ko­ne Eleo­no­re. Og selv­om hans for­bry­del­ser har væ­ret kendt af man­ge i by­en, har man la­det den gam­le mand pas­se sig selv.

Få gan­ge har for­ti­den ban­ket på. Bå­de når dan­ske og uden­land­ske jour­na­li­ster har op­søgt ham, el­ler når Sø­ren Fauli, som er eft er­kom­mer af Carl Hen­rik Clem­men­sen, har for­søgt at afk ræ­ve ham et svar. Men Sø­ren Kam har smæk­ket dø­ren i.

Delt­og i nazi- træf i år­ti­er

Til gen­gæld har han i an­dre sam­men­hæn­ge væ­ret uen­de­lig stolt af sin for­tid. Nem­lig når de gam­le na­zi­ster mød­tes til det år­li­ge træf i Ul­ri­chs­berg i Østrig.

» Der var han en stor stjer­ne. Han kom i man­ge år til træff et sam­men med Gud­run Burwitz, som er Him­m­lers me­get eff ek­tiv na­zi­ad­vo­kat, hvis job er gå­et ud på at stik­ke en kæp i hju­let på det ty­ske ju­stits- sy­stem. Og han har og­så ydet hjælp til Sø­ren Kam, « si­ger Erik Høgh- Sø­ren­sen og fort­sæt­ter:

» Han un­der­gra­ve­de rets­sam­fun­det un­der kri­gen ved at ren­de rundt og væ­re ter­r­o­rist i Dan­mark. Og han un­der­gra­ve­de rets­sam­fun­det eft er kri­gen ved at ret­fær­dig­gø­re sin hand­lin­ger over­for nye ge­ne­ra­tio­ner. «

An­gav 500 jø­der

Mor­det på BT re­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen var ik­ke det ene­ste, na­zi­sten Sø­ren Kam hav­de på samvit­tig­he­den.

Han me­nes og­så at stå bag ty­ve­ri­et af et nav­ne­re­gi­ster over jø­der i Dan­mark, som før­te til, at 500 dan­ske jø­der blev sendt i kz- lejr. 42 af dem dø­de.

Så sent som i ja­nu­ar i år blev Sø­ren Kam kon­fron­te­ret med den del af sin for­tid. Af en eft er­kom­mer til et af of­re­ne, som helt til­fæl­digt bor i sam­me by, Kemp­ten og fandt det ubær­ligt at le­ve si­de om si­de med den krigs­for­bry­der, som var skyld i hen­des fa­mi­lies tra­ge­die.

I en ar­ti­kel i den lo­ka­le Al­lgäu­er Zei­tung for­tæl­ler den dybt trau­ma­ti­se­re­de kvin­de, Sa­bri­na, hvor­dan hun i da­ge­vis hav­de kred­set om hans hjem, før hun fi k sam­let mod til at rin­ge på Sø­ren Kams dør.

’ Han næg­te­de at ha­ve no­get med sa­gen at gø­re. Men Sa­bri­na er sik­ker. He­le by­en ved det,’ står der i ar­tik­len.

Hver­ken Sa­bri­na el­ler Carl Hen­rik Clem­men­sens eft er­kom­me­re nå­e­de at få for­løs­ning. 23. marts dø­de Sø­ren Kam. Blot 14 da­ge eft er hu­stru­ens død. Han blev 93 og dø­de som na­zist. I fri­hed.

» In­gen ved, hvad han dø­de af, « si­ger na­zi­jæ­ger Efraim Zu­roff .

» Men én ting kan man væ­re sik­ker på. Han dø­de ik­ke af for­try­del­se. For­try­del­se ek­si­ste­re­de ik­ke for ham. Og i dag går mit hjer­te ud til of­re­nes fa­mi­li­er. «

TIRS­DAG 31. MARTS 2015

Døds­an­non­cen fra Al­lgäu­er Zei­tung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.