’’

BT - - NYHEDER - Erik Høgh- Sø­ren­sen, for­fat­ter

Clem­men­sen kold­blo­digt blev hen­ret­tet af ot­te pi­stolkug­ler. Som hag­le­de ind i hans krop, mens han stod op.

Men Sø­ren Kam blev al­drig rets­for­fulgt for den krigs­for­bry­del­se, han be­gik sam­men med de to Waff en SS- ven­ner Flem­m­ing Helweg- Lar­sen og Jør­gen Val­de­mar Bitsch. Helt frem til 1998 næg­te­de han sig skyl­dig. Og alt­så først med off ent­lig­gø­rel­sen af ob­duk­tions­rap­por­ten kom der en fl ig af en til­stå­el­se frem. Nu hed for­kla­rin­gen, at Clem­men­sen blev skudt i ’ nød­vær­ge’. Selv­om Clem­men­sen ik­ke bar vå­ben.

Al­li­ge­vel har juri­di­ske tek­ni­ka­li­te­ter gang på gang for­hin­dret, at ret­fær­dig­he­den kun­ne ske fyl­dest.

For da kri­gen slut­te­de i 1945, be­fandt Sø­ren Kam sig i Tys­kland og blev der. Og i 1956 lyk­ke­des det ham at få tysk stats­bor­ger­skab.

I år­ti­er har han væ­ret bo­sat i den lil­le ty­ske by Kemp­ten

Han var me­get stolt over at ha­ve få­et rid­der­kor­set af Hit­ler

dat­ter. Hun var dron­nin­gen af Ul­ri­chs­berg- træff et, og han var hen­des væb­ner, hen­des se­kun­dant, « for­kla­rer for­fat­ter Høgh- Sø­ren­sen.

Præ­cis hvor­når Sø­ren Kam sidst delt­og i det år­li­ge træf, er usik­kert. Men iføl­ge hjem­mesi­den haast. jour­na­ler­ne. dk ske­te det i 2000, hvor han ’ for sid­ste gang bæ­rer sit ridderkors til skue ved det år­li­ge SS- Kam­me­rat­sk­ab­stræf i Østrigs min­de­park for fald­ne i Ul­ri­chs­berg’.

Før­nævn­te Gud­run Burwitz har haft en stor be­tyd­ning for Sø­ren Kam og den fri­hed, han tog med sig i gra­ven. Hun står bag fore­nin­gen Stil­le Hil­fe für Kri­egs­ge­fan­ge­ne und In­ter­ni­er­te, hvis for­mål ene og ale­ne er at yde støt­te til ’ krigs­fan­ger og in­ter­ne­re­de’.

» Ale­ne det at an­se krigs­for­bry­de­re for at væ­re krigs­fan­ger si­ger jo en del om den for­e­ning. Og de­res ad­vo­kat Klaus Go­e­bel har væ­ret en Sø­ren Kam lå før sin død i top­pen af Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­rets li­ste over nu­le­ven­de na­zi­for­bry­de­re. 1. Ger­hard Som­mer, 93 år. Har si­den 2007 bo­et på ple­je­hjem i Tys­kland. 2. Vla­di­mir Ka­tri­uk, 93 år. Bor i Ca­na­da. 3. Hans Lips­chis, 95 år. Blev an­holdt i 2013, men fun­det for de­ment til rets­for­føl­gel­se. 4. Sø­ren Kam. Dø­de 23. marts 2015 i Tys­kland. 5. Al­gi­man­tas Dail­idė. 94 år. Ud­vist fra USA til Tys­kland i 2004, hvor han blev idømt fem års fængsel, men fun­det for syg til fængsel. 6. Theo­dor Sze­hin­skyj, 91 år. Fra­ta­get sit ame­ri­kan­ske stats­bor­ger­skab, men in­gen an­dre lan­de vil mod­ta­ge ham. 7. Hel­mut Oblan­der, 91 år, fl yg­te­de til Ca­na­da og er fl ere gan­ge ble­vet for­søgt ud­vist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.