N SOM NA­ZIST For­bil­le­de for na­zi­ster

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TIRS­DAG 31. MARTS 2015

IDOL­DYR­KEL­SE

Han var et na­zi­stisk ikon, der modt­og fan­bre­ve fra na­zi­sym­pa­ti­sø­rer ver­den over, og som al­drig vi­ste tegn på an­ger over sin del­ta­gel­se i dra­bet på den dan­ske jour­na­list Carl Hen­rik Clem­men­sen.

Så­dan be­skri­ver hi­sto­ri­ker Claus Bund­gård Christensen den SS- of­fi cer Sø­ren Kam, der iføl­ge en døds­an­non­ce på den ty­ske avis Al­lgäu­er Zei­tungs hjem­mesi­de er død i en al­der af 93 år.

» Han var et ikon for folk, der sym­pa­ti­se­re­de med de dan­ske øst­fronts­fri­vil­li­ge og dem, der meld­te sig til Waf­fen- SS. Han blev højt pro­fi le­ret, al­le­re­de i den sam­ti­di­ge na­zi­sti­ske pro­pa­gan­da. Han blev et idol for un­ge dan­ske na­zi­ster, og det blev ik­ke min­dre, da han fi k jer­n­kor­sets ridderkors – en høj de­ko­ra­tion, som kun syv dan­ske­re fi k, « si­ger hi­sto­ri­ke­ren, der har skre­vet fl ere bø­ger om de dan­ske­re, der kæm­pe­de på tysk si­de un­der kri­gen.

Den 31. au­gust 1943 blev BT- re­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen lik­vi­de­ret på Lundt­of­te­vej­en ved Kø­ben­havn af na­zi­ster – bl. a. dan­ske Sø­ren Kam. Fo­to fra bo­gen ’ 5 År’ af Ernst Mentze Den nu af­dø­de dansk- ty­ske na­zist Sø­ren Kam blev bå­de un­der og ef­ter An­den Ver­denskrig dyr­ket som et idol for sin ihær­di­ge ind­sats som SS- of­fi­cer. Han dø­de uden an­ger over si­ne ger­nin­ger. Fo­to: Jo­hn­ny Fre­de­rik­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.