Sø­ren Kams erin­drin­ger ud­gi­ves ’’

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk Mikkel Kir­ke­bæk, hi­sto­ri­ker

Der er nog­le ut­ro­ligt le­ven­de skil­drin­ger af kam­pe på øst­fron­ten, som Sø­ren Kam har del­ta­get i

ERIN­DRINGS­BOG

Før sin død ind­gik Sø­ren Kam en aft ale med hi­sto­ri­ker­ne Mikkel Kir­ke­bæk og Jo­hn T. Laurid­sen om, at de kun­ne ud­gi­ve hans erin­drin­ger, når han var gå­et bort.

23. marts af­gik den dan­ske SS- of­fi - cer og na­zist Sø­ren Kam ved dø­den. Døds­fal­det ud­lø­ser off ent­lig­gø­rel­sen af det hidtil hem­me­lig­hold­te ma­nuskript med Sø­ren Kams per­son­li­ge erin­drin­ger.

» Vi har li­ge plud­se­lig få­et me­get travlt, « si­ger hi­sto­ri­ke­ren Mikkel Kir­ke­bæk, som af Sø­ren Kam er ble­vet be­tro­et at ud­gi­ve erin­drin­ger­ne eft er hans død.

» Det helt nye, som jeg fandt me­get in­ter­es­sant, er, at der er nog­le ut­ro­ligt le­ven­de skil­drin­ger af kam­pe på øst­fron­ten, som Sø­ren Kam har del­ta­get i. Han be­skri­ver og­så sit mø­de med Hit­ler, da han får over­le­ve­ret jer­n­kor­sets ridderkors, « si­ger Mikkel Kir­ke­bæk til BT.

Dvæ­ler ik­ke ved lik­vi­de­ring

Dra­bet på BTs che­fre­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen fyl­der til gen­gæld ik­ke me­get i bo­gen.

» Han næv­ner det kun pe­ri­fert, og for­la­get Lind­hardt og Ring­hof som en så­kaldt kom­men­te­ret kil­deud­gi­vel­se.

» Det er Sø­ren Kams erin­drin­ger og der­med hans ver­sion af hi­sto­ri­en. Jo­hn T. Laurid­sen og jeg skri­ver et langt, per­spek­ti­ve­ren­de for­ord, og un­der­vejs i ma­nuskrip­tet vil der væ­re no­te­hen­vis­nin­ger, der per­spek­ti­ve­rer Sø­ren Kams ud­læg­ning. «

Sø­ren Kams selvskrev­ne erin­drin­ger vil bli­ve ledsa­get af bil­le­der fra hans pri­va­te fo­to­ar­kiv.

Der er ik­ke fast­sat en da­to for ud­gi­vel­sen, men Mikkel Kir­ke­bæk hå­ber på, at bo­gen kan væ­re klar til ud­gi­vel­se en­gang i eft er­å­ret.

Sø­ren Kam som ung SS- of­fi­cer.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.