’’

BT - - NYHEDER - Tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der

Pro­ble­met var så ba­re, at hvis man for­søg­te at gø­re ham op­mærk­som på, at no­get må­ske ik­ke var helt ef­ter bo­gen, så var han ik­ke enig

for­di han me­ner, at han har gjort det rig­ti­ge, og for­di han er over­be­vist om, at han har ret, « si­ger den tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der, der ik­ke øn­sker sit navn i avi­sen.

Ef­ter bo­gen

Den til­tal­te mands stæ­dig­hed var og­så en af grun­de­ne til, at me­d­ar­bej­de­ren i sin tid valg­te at si­ge op.

» Det har al­tid væ­ret så­dan, at tin­ge­ne skul­le gø­res ef­ter bo­gen. Men pro­ble­met var så ba­re, at hvis man for­søg­te at gø­re ham op­mærk­som på, at no­get må­ske ik­ke var helt ef­ter bo­gen, så var han ik­ke enig. Det var han ba­re ik­ke. For han var over­be­vist om, at han hav­de ret, « si­ger den tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der og ud­dy­ber:

» Det var li­ge­som at spar­ke til en dør. Og når man har gjort det i fle­re år, gi­der man ba­re ik­ke me­re til sidst. Det er håb­løst. Men det er helt sik­kert ik­ke, for­di han har gjort det be­vidst som så­dan, hvis det pas­ser. Det er på grund af hans over­be­vis­ning om, at han har ret. «

Hvad det til­tal­te er­hvervs­par egent­lig er til­talt for, frem­går ik­ke klart af ankla­ge­skrif­tet, me­ner de­res ad­vo­kat Ka­ro­ly Né­meth, som til da­gens ind­le­den­de rets­mø­de vil kræ­ve, at ankla­ge­skrif­tet bli­ver gjort me­re for­stå­e­ligt. Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.