Tv- par til­talt for moms­svin­del

Et dansk for­ret­nings­par mistæn­kes for at ha­ve snydt med mom­sen, så statskas­sen er gå­et glip af fle­re mil­li­o­ner i af­gif­ter

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

MOMS­SVIG

7.521.491 kr. Så man­ge pen­ge er et dansk er­hvervs­par, der har med­vir­ket i et tv- pro­gram om net­op de­res for­ret­ning, til­talt for at ha­ve ind­be­ret­tet for lidt i moms i fle­re af de­res fo­re­ta­gen­der.

Det frem­går af ankla­ge­skrif­tet i sa­gen, som BT har få­et ind­sigt i.

Af ankla­ge­skrif­tet frem- går det og­så, at par­ret, der er be­skyt­tet af et nav­ne­for­bud, iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den ’ i for­e­ning og i fæl­les for­stå­el­se med for­sæt til at und­dra­ge statskas­sen af­gift’ har af­gi­vet en­ten ’ urig­ti­ge el­ler vild­le­den­de op­lys­nin­ger til brug for af­gifts­kon­trol­len’.

Par­ret er der­for til­talt for at ha­ve an­gi­vet den moms, de skul­le ind­be­ret­te til Skat, for lavt, så statskas­sen på den må­de blev und­dra­get et til­sva­ren­de be­løb i af­gift.

Et nav­ne­for­bud om­gær­der dog par­ret. BT kan der­for ik­ke be­skri­ve nær­me­re, hvil­ken virk­som­hed, der er ta­le om, el­ler hvil­ket pro­gram på tv i bed­ste sen­de­tid som par­ret med­vir­ke­de i.

Kom­pli­ce­ret ankla­ge­skrift

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar til sa­gen fra par­ret. Den til­tal­te mand i sa­gen hen­vi­ser dog i en mail til BT til sin ad­vo­kat Ka­ro­ly Né­meth.

» De på­står fri­fin­del­se. Det er der in­gen tvivl om, « si­ger Ka­ro­ly Né­meth til BT.

For­di sa­gen end­nu er på et for­be­re­den­de sta­die, er det be­græn­set, hvor me­get ad­vo­ka­ten kan ud­ta­le sig. Dog for­tæl­ler han, at et af em­ner­ne på et kom­men­de rets­mø­de bli­ver sel­ve for­mu­le­rin­gen af ankla­ge­skrif­tet.

» Ankla­ge­skrif­tet er et af de sto­re pro­ble­mer i sa­gen. Der er in­gen af os, der for­står, hvad der står i det. Det be­skri­ver ik­ke me­get om, hvad det er, vi egent­lig skal for­hol­de os til. Sa­gen er den, at vi skal ha­ve mu­lig­hed for at for­sva­re os mod til­ta­len, og så skal vi jo kun­ne for­stå, hvad der står i ankla­ge­skrif­tet. Og det kan vi ik­ke. Så må an­kla­ge­myn­dig­he­den skri­ve punkt for punkt, hvad de me­ner, « si­ger Ka­ro­ly Né­meth.

Der­u­d­over kom­pli­ce­rer én an­den ting og­så sa­gen iføl­ge ad­vo­ka­ten.

» Og det er EU- ret­ten. Jeg vil langt­fra ude­luk­ke, at det en­der med, at sa­gen skal fo­re­læg­ges EU- ret­ten, for de reg­ler, der gæl­der, hæn­ger me­get nø­je sam­men med EUs moms­di­rek­tiv, an­gå­en­de hvil­ke ydel­ser der er moms­plig­ti­ge, og hvil­ke der ik­ke er, « si­ger Ka­ro­ly Né­meth og slut­ter:

» Så det er en kom­pli­ce­ret og lang­va­rig sag. «

Der er et ind­le­den­de rets­mø­de i dag, men sa­gen er end­nu ik­ke be­ram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.