For­æl­dre­myn­dig­hed til drabs­mand ryster po­li­ti­ke­re

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BAR­NETS TARV

Re­ge­rin­gen skal ta­ge stil­ling til, om reg­ler­ne for til­de­lin­gen af for­æl­dre­myn­dig­hed er go­de nok, ef­ter det er kom­met frem, at en far, der sid­ste år dræb­te sin eks­ko­ne, ef­ter­føl­gen­de har få­et for­æl­dre­myn­dig­he­den over par­rets to børn.

Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra fle­re fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, der be­teg­ner sa­gen som ’ rysten­de’ og ’ be­kym­ren­de’.

» Jeg vil ger­ne spør­ge mi­ni­ste­ren og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et, hvor­for reg­ler­ne ret en­ty­digt si­ger, at selv om man har slå­et si­ne børns an­den for­æl­der ihjel, så be­hol­der man for­æl­dre­myn­dig­he­den, « si­ger Ven­stres fa­mi­lie­ord­fø­rer Tina Ne­der­gaard. Hun bak­kes blandt an­det op af Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten.

Må­ske be­hov for æn­dring

» Vi vil ha­ve so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) til at re­de­gø­re kon­kret for sa­gen og bag­grun­den for af­gø­rel­sen, og så kan vi for­hå­bent­lig ta­ge stil­ling til, om der er be­hov for en æn­dring af lov­giv­nin­gen, « si­ger retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per ( EL).

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fa­mi­lie­ord­fø­rer Julie Sko­vs­by, si­ger til TV2 News, at re­ge­rings­par­ti­et og­så er klar til at ta­ge dis­kus­sio­nen.

Sa­gen hand­ler om den 39- åri­ge Ha­fi­da Bou­rouhi, der sid­ste år blev dræbt af sin eks­mand. Man­den in­drøm­me­de sin skyld kort tid ef­ter dra­bet og sid­der nu va- re­tægts­fængs­let, mens han af­ven­ter sin rets­sag. Han har sam­ti­dig søgt om at få for­æl­dre­myn­dig­he­den over par­rets to børn, der var to og fi­re år, da dra­bet fandt sted.

Tid­li­ge­re i marts valg­te Stats­for­valt­nin­gen at til­de­le fa­ren for­æl­dre­myn­dig­he­den over bør­ne­ne, og iføl­ge TV2 Nyhe­der­ne er de to børn si­den­hen ble­vet flyt­tet fra den dræb­te mors fa­mi­lie til fa­de­rens for­æl­dre.

In­gen slin­ger i val­sen

Iføl­ge Lo­ne Brandenborg, der er for­mand for Dan­ske Fa­mi­lie­ad­vo­ka­ter, er der ik­ke juri­disk no­gen slin­ger i val­sen. Reg­ler­ne be­ty­der nem­lig, at for­æl­dre­myn­dig­he­den som ud­gangs­punkt al­tid vil væ­re hos den for­æl­der, der er til­ba­ge. En tred­je­part kan an­sø­ge om an­sva­ret for bar­net el­ler bør­ne­ne, men Stats­for­valt­nin­gen vur­de­rer en lang ræk­ke for­hold, og der kan det godt væ­re, at fa­de­ren er den bedst eg­ne­de vær­ge for bør­ne­ne, selv om han har dræbt de­res mor.

» Jeg for­står godt, folk kan ha­ve svært ved at for­stå så­dan en be­slut­ning. Men de per­son­li­ge ret­fær­dig­heds­fø­lel­ser skal læg­ges til si­de, og man skal kun ha­ve fo­kus på, hvor­dan man hjæl­per bør­ne­ne vi­de­re. Skal de og­så mi­ste kon­tak­ten til de­res far, som de må­ske har haft et tæt og godt for­hold til, « spør­ger Lo­ne Brandenborg.

Fa­mi­li­e­ret­lig af­de­lings­chef Ben­te Kou­dal Sø­ren­sen fra Stats­for­valt­nin­gen vil ik­ke ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag, men un­der­stre­ger, at man føl­ger reg­ler­ne på om­rå­det.

Fle­re po­li­ti­ke­re vil se på reg­ler­ne om for­æl­dre­myn­dig­hed, hvis den ene for­æl­der slår den an­den ihjel. Det sker, ef­ter at 39- åri­ge Ha­fi­da Bou­rouhis eks­mand har få­et myn­dig­hed over bør­ne­ne ef­ter dra­bet på eks­ko­nen. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.