G OG BLÅ BRIL­LER

BT - - NYHEDER - Blev

TIRS­DAG 31. MARTS 2015

Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen

født den 24. maj 1943.

vok­se­de op i Ha­der­s­lev med si­ne for­æl­dre og sin to år yn­gre sø­ster.

Han Som 21- årig I 20 år

Før

han be­gynd­te hos PET, var han på kur­sus hos FBI i USA.

1997 til 2006 var han ope­ra­tiv chef for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

si­den af sit ar­bej­de i po­li­ti­et har han i sin fri­tid læst BA i lit­te­ra­tur­vi­den­skab med kunst­hi­sto­rie på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Fra

Ved

Han

har og­så skre­vet fi­re bø­ger, blandt an­det om sit ar­bej­de i po­li­ti­et.

er han en af lan­dets mest ci­te­re­de per­so­ner, når det kom­mer til po­li­ti- og ef­ter­ret­nings­ar­bej­de. Ved si­den af un­der­vi­ser han bl. a. på fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet og rej­ser rundt i lan­det for at hol­de fored­rag.

I dag

kom han ind i po­li­ti­et. var han til­knyt­tet Rigs­po­li­tiets Rej­se­hold. Han slut­te­de som sous­chef.

Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen vok­ser op i Ha­der­s­lev. Her er han om­kring to år gam­mel.

Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen op­ta­ges på po­li­tisko­len. Op­rin­de­ligt fik han at vi­de af po­li­tilæ­gen, at han var for tynd. Så han blev sendt på ’ fe­de­kur­sus’. Han er fjer­de mand fra ven­stre i ba­ger­ste ræk­ke.

Da Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen kom hjem fra Cy­pern, blev han til­knyt­tet Rigs­po­li­tiets Rej­se­hold. Der var han i ty­ve år, og han dæk­ke­de og­så sa­ger på Færø­er­ne og i Grøn­land, hvor det­te bil­le­de er ta­get.

Før han blev en del af Rej­se­hol­det, blev han sendt til Cy­pern som en del af FNs freds­be­va­ren­de styr­ke. Sam­men med an­dre ud­send­te byg­ge­de de en ba­de­bro ud i ha­vet. ’ So­len skul­le jo og­så ny­des,’ si­ger Bon­ni­ch­sen ( nr. seks fra ven­stre).

Sam­men med sin mor og sin to år yn­gre sø­ster. Hans for­æl­dre støt­te­de hans be­slut­ning om at sø­ge ind i po­li­ti­et.

Som syv- årig be­gynd­te Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen i sko­le. Her ses han på sin før­ste sko­le­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.