An­greb på NSA

Én dræbt og to sår­et, da to for­klæd­te mænd for­søg­te at kø­re gen­nem porten til USAs eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste NSA

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKY­DE­RI

Der rap­por­te­res om sky­de­ri ved den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste NSAs ho­ved­kvar­ter i går, hvor en fi re­hjul­stræk­ker med to mænd an­gi­ve­ligt har for­søgt at kø­re gen­nem de for­re­ste luk­ke­de po­r­te.

Der mel­des iføl­ge Daily Mail om én dræbt og to sår­e­de ved hæn­del­sen, der ind­traf kl. 9.30 lo­kal tid ved NSAs ho­ved­kvar­ter i Fort Me­a­de i Maryland.

NBC News skri­ver, at der i fi re­hjul­stræk­ke­ren af ty­pen Ford Esca­pe var to mænd for­klædt som kvin­der. Bi­len var an­gi­ve­ligt stjå­let.

Iføl­ge NBC News skød og dræb­te en vagt mindst en af mæn­de­ne, og ved en eft er­føl­gen­de gen­nem­søg­ning af bi­len blev der an­gi­ve­ligt fun­det en pi­stol og nog­le stoff er. En vi­deo fra ste­det vi­ser en mand, der bli­ver bå­ret ind i en am­bu­lan­ce. Op­ta­gel­sen vi­ser des­u­den, hvad der sy­nes at væ­re et sam­men­stød mel­lem en sort fi re­hjul­stræk­ker og en po­li­ti­bil uden for po­r­te­ne til mi­li­tæran­læg­get.

In­gen tegn på ter­ror

Det er end­nu uvist, hvor­for mæn­de­ne for­søg­te at få ad­gang til ho­ved­kvar­te­ret, men der er eft er si­gen­de in­gen tegn på, at det er en ter­r­or­re­la­te­ret hæn­del­se. En højt­stå­en­de ame­ri­kansk em­beds­mand har iføl­ge NBC News ud­talt, at det er en ’ lo­kal kri­mi­nalsag’.

Fle­re føl­som­me stats­li­ge or­ga­ner er sam­let i Fort Me­a­de, her­un­der alt­så NSA, der står for Na­tio­nal Securi­ty Agen­cy. Tje­ne­sten står blandt an­det bag kon­tro­ver­si­el­le mas­se­over­våg­nings­pro­gram­mer.

Det na­tio­na­le sik­ker­heds­cen­ter NSA står bl. a. for mas­se­over­våg­nings­pro­gram­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.