NI­GE­RIA

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge USA og Stor­bri­tan­ni­en er der in­di­ka­tio­ner på po­li­tisk ind­blan­ding i op­tæl­lin­gen af stem­mer ved Ni­ge­ri­as præ­si­dentvalg i we­e­ken­den. » Ind­til vi­de­re har vi ik­ke set be­vis på sy­ste­ma­tisk ma­ni­pu­la­tion af pro­ces­sen, men der er foru­ro­li­gen­de tegn på, at sor­te­rings­pro­ces­sen - hvor stem­mer­ne en­de­ligt tæl­les op - kan væ­re gen­stand for po­li­tisk ind­blan­ding, « ly­der det i en fæl­les ud­ta­lel­se fra uden­rigs­mi­ni­stre­ne Jo­hn Ker­ry, USA, og Phi­lip Ham­mond, Stor­bri­tan­ni­en. Val­get i Ni­ge­ria har væ­ret ven­tet med spæn­ding bå­de på grund af pro­ble­mer med den mi­li­tan­te, is­la­mi­sti­ske be­væ­gel­se Boko Ha­ram, som slog til mod ad­skil­li­ge valg­ste­der. Men og­så for­di præ­si­dentval­get me­nes at bli­ve det tæt­te­ste i lan­dets hi­sto­rie. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.