DRON­NIN­GEN HAR

Hel­le Stan­gerup var en af dron­ning Mar­gret­hes tre nær­me­ste ve­nin­der

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ bt. dk wib@ bt. dk

DØDS­FALD

Lyk­ke Wi­borg Christensen Min­dre end tre uger før dron­ning Mar­gret­he skal fejre sin 75 års fød­sels­dag, måt­te hun søn­dag si­ge far­vel til sin næ­re ve­nin­de Hel­le Stan­gerup, der dø­de ef­ter lang tids syg­dom.

Hel­le Stan­gerup og dron­ning Mar­gret­he har kendt hin­an­den, si­den de gik på Za­h­les Sko­le sam­men. Og de fulg­tes ad i gym­na­si­et og i det før­ste år på uni­ver­si­te­tet.

Hel­le Stan­gerup har væ­ret en af Dron­nin­gens for­tro­li­ge li­ge si­den. Iføl­ge jour­na­list og for­fat­ter Tri­ne Vil­le­mann, der har skre­vet den kon­ge­huskri­ti­ske bog ’ 1015 Kø­ben­havn K - Et kær­ligt/ kri­tisk po­rtræt af kon­ge­hu­set’ hør­te Hel­le Stan­gerup til blandt Dron­nin­gens mest for­tro­li­ge ven­ner.

» Det er en af Dron­nin­gens al­ler­nær­me­ste ve­nin­der, der er gå­et bort, og det er et stort tab for Dron­nin­gen. Syg­dom­men har stå­et på i nog­le må­ne­der, og jeg ved, at Dron­nin­gen ad­skil­li­ge gan­ge har væ­ret på sy­ge­be­søg, « si­ger Tri­ne Vil­le­mann.

Kun én nær ve­nin­de til­ba­ge

For nog­le år si­den mi­ste­de Dron­nin­gen sin æld­ste hof­da­me, kom­tes­sse Wa­va Arm­feldt, som hav­de væ­ret hos Dron­nin­gen, si­den Mar­gret­he var gan­ske ung, og som var Dron­nin­gens for­tro­li­ge. Iføl­ge Tri­ne Vil­le­mann er ta­bet af Hel­le Stan­gerup et li­ge så stort tab.

Med Hel­le Stan­gerups død har Dron­nin­gen kun én me­get nær ve­nin­de til­ba­ge.

» Man­ge ud­gi­ver sig for at væ­re næ­re ve­nin­der til Dron­nin­gen, men i vir­ke­lig­he­den var der kun tre. Det var Ani­ta Garth- Grü­ner, El­len Bir­git­ta Hil­lingsø, kal­det Pyl­le, og Hel­le Stan­gerup. Hvis Dron­nin­gen over­ho­ve­det har be­tro­et el­ler be­tror sig til no­gen ud over fa­mi­li­en, så har det væ­ret til dis­se tre. De kun­ne li­de hin­an­den, der var så­dan et ånds­fæl­les­skab mel­lem dem, og de var de ene­ste uden for fa­mi­li­en, som måt­te kal­de Dron­nin­gen for ’ Dai­sy’. I dag er der kun Pyl­le Hil­lingsø til­ba­ge, « for­tæl­ler Tri­ne Vil­le­mann.

Selv har Hel­le Stan­gerup ik­ke sagt me­get om sit ven­skab med Dron­nin­gen. I sin selv­bi­o­gra­fi ’ Bag skod­der­ne’, der ud­kom i 2011, skrev Hel­le Stan­gerup: te, at det var me­re pas­sen­de, at prin­ses­sen blev fulgt af en medstu­de­ren­de end en hof­da­me her.

I ad­skil­li­ge år var Hel­le Stan­gerup en fast del af re­gent­par­rets brid­ge­klub. En for­nø­jel­se, der var helt ude­luk­ket, da de to da­mer som un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de resi­de­re­de på Fre­dens­borg Slot.

Hunde og kort­spil var ta­bu

Hvor kort­spil var en na­tur­lig ting i Hel­le Stan­gerups barn­doms­hjem, var det helt an­der­le­des i de roy­a­le ge­mak­ker. Hunde og kort­spil var ta­bu og ik­ke vel­set in­den for slot­tets mu­re, be­mær­ke­de Hel­le Stan­gerup i sin bi­o­gra­fi, og fort­sat­te: ’ no­get, der unæg­te­lig er ble­vet vendt op og ned på si­den da’.

Og­så tid­li­ge­re roy­al repor­ter på BT Bo­dil Cath be­kræf­ter det tæt­te ven­skab mel­lem de to kvin­der.

» De var go­de ve­nin­der. Hun har væ­ret med til man­ge mid­da­ge hos Dron­nin­gen. Hun var of­te med til jagt­mid­da­ge som sup­pe­gæst - det er gæ­ster, der ik­ke er med på jagt, men som bli­ver in­vi­te­ret med til mid­da­gen om af­te­nen. Jeg ved, at ma­jestæten sat­te stor pris på hen­de, « si­ger Bo­dil Cath.

Hel­le Stan­gerup søg­te hjælp hos ve­nin­den, da hun fik til op­ga­ve at genskri­ve Saxos Dan­marks­krø­ni­ke i et me­re nu­ti­digt sprog:

» En op­ring­ning til Dron­nin­gen, en gang højt­læs­ning, tø­ven i den an­den en­de af rø­ret, så kom æn­drings­for­sla­ge­ne bang, bang, bang. Det ud­vik­le­de sig, jeg skrev et oplæg, og vi mød­tes en­ten på et af slot­te­ne el­ler hjem­me hos mig, hvor den ufat­te­lig sprog­kyn­di­ge dron­ning tog over el­ler sna­re­re tog fat, og of­te helt til mid­nat. Det ske­te vist kun en en­kelt gang, at min ver­sion fik lov at pas­se­re uden kom­men­tar, « skrev Hel­le Stan­gerup i sin bog.

TIRS­DAG 31. MARTS 2015

Hel­le Stan­gerup og to an­dre ve­nin­der var de ene­ste uden for fa­mi­li­en, som måt­te kal­de Dron­nin­gen for ’ Dai­sy’. Her an­kom­mer Hel­le Stan­gerup til dron­ning Mar­gret­hes 70 års fød­sels­dag sam­men med Fritz Schur. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Hel­le Stan­gerup fik søn­ner­ne Chri­stof­fer ( født 1973) og Marcus ( født 1976) med lens­gre­ve Adam W. Knuth. Dron­ning Mar­gret­he er fad­der og gud­mor til søn­ner­ne. Fo­to: Scan­pix

Prin­ses­sens før­ste dag på uni­ver­si­te­tet - sel­skab med to ve­nin­der fra Za­h­les Sko­le, stud. med. Bir­git­te Oluf­sen( tv) og stud. jur. Hel­le Stan­gerup ( th). Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.