Smed syg Hel­le Stan­gerup på porten

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

SKILS­MIS­SE

Hel­le Stan­gerup var i 10 år gift med lens­gre­ve Adam Wil­helm Knuth. De bo­e­de sam­men på Knut­hen­borg Slot og op­byg­ge­de Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park sam­men. Men æg­te­ska­bet end­te brat som en kæm­pe skan­da­le­hi­sto­rie i me­di­er­ne, da Adam W. Knuth smed Hel­le Stan­gerup på porten ef­ter et må­ne­der langt ho­spi­tals­op­hold.

Hun hav­de gen­nem­gå­et en kom­pli­ce­ret ry­go­pe­ra­tion og skul­le gå med jer­n­kor­set og kryk­ker.

I et in­ter­view med Bil­ledBla­det fra 2011 for­tæl­ler Hel­le Stan­gerup, at hun ef­ter ind­læg­gel­sen blev kørt hjem til Knut­hen­borg Slot i en am­bu­lan­ce. Falck­red­der­ne bar bå­ren ud, men Adam W. Knuth kom dem i mø­de og med­del­te kort­fat­tet den sy­ge Hel­le Stan­gerup, at hun måt­te fin­de sig et an­det sted at bo.

An­den kvin­de flyt­tet ind

Han hav­de ind­ledt et for­hold til en an­den kvin­de, som var flyt­tet ind på slot­tet, mens Hel­le Stan­gerup lå på ho­spi­ta­let.

» Jeg var godt klar over, at vo­res æg­te­skab sang på sid­ste vers, men selv­føl­ge­lig var jeg ry­stet. Hvil­ken kvin­de vil flyt­te ind i en syg hu­strus hjem? Jeg har hørt man­ge hi­sto­ri­er om kvin­der, der vil ud­ma­nøv­re­re en mands hu­stru, men det her var dog det grove­ste, sag­de Hel­le Stan­gerup til Bil­led- Bla­det i 2011.

Si­den den dag måt­te Hel­le Stan­gerup kla­re sig ale­ne med de to søn­ner Chri­stof­fer og Marcus.

Det skul­le gå 31 år før hun igen sat­te si­ne ben på Knut­hen­borg Slot. Den­ne gang for­di søn­nen Chri­stof­fer skul­le gif­tes.

Hel­le Stan­gerup blev al­drig gift igen. » Jeg var væl­dig, væl­dig brændt, og har haft svært ved at tro på det her med, at ’ jeg el­sker’ dig’, « sag­de hun til Bil­led- Bla­det.

Hel­le Stan­gerup gif­te­de sig al­drig igen ef­ter skils­mis­sen. ’ Jeg var væl­dig, væl­dig brændt,’ har hun tid­li­ge­re sagt. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.