Emi­lie savn

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

X FA­CTOR

Det har væ­ret nog­le trav­le da­ge for 15- åri­ge Emi­lie Est­her, der fre­dag af­ten vandt ’ X Fa­ctor’ 2015. Da­ge­ne ef­ter fi­na­len har stå­et på au­to­gr­af­skriv­ning, op­træ­de­ner og rig­tig man­ge in­ter­view. Den kom­men­de tid skal hun i stu­di­et og ind­spil­le san­ge og til Eng­land for at mø­de Si­mon Cowell.

Men den un­ge pi­ge fra Aal­borg sav­ner sko­len.

» Jeg har ik­ke væ­ret i sko­le i to må­ne­der, så jeg sav­ner det rig­tig me­get. Det har væ­ret mær­ke­ligt at væ­re så me­get væk, « for­tæl­ler Emi­lie Est­her.

Hun har ik­ke helt styr på, hvor me­get hun er bag­ud i sko­len, men fa­mi­lie og ven­ner har støt­tet hen­de he­le vej­en igen­nem for­lø­bet i DRs ta­lents­how og vil væ­re der for hen­de, når hun skal til­ba­ge på sko­le­bæn­ken.

I går var Emi­lie Est­her in­de på BT for at li­ve- chat­te med læ­ser­ne, og sær­ligt spørgs­må­let om sko­len gik igen fle­re gan­ge. En læ­ser spurg­te for ek­sem­pel, hvor­dan det har væ­ret at væ­re væk fra sko­len, når ’ X Fa­ctor’ har ta­get så me­get tid. For den 15- åri­ge har det væ­ret hårdt. ner­ne i 9 klas­se. Men Emi­lie glæ­der sig me­get til at kom­me til­ba­ge til Aal­borg og al­le ven­ner­ne fra klas­sen.

Emi­lie Est­her reg­ner med at be­gyn­de på ef­ter­sko­le ef­ter som­mer­fe­ri­en, men ved end­nu ik­ke hvil­ken en, det skal væ­re.

’ Har du en kæ­re­ste?’

TIRS­DAG 31. MARTS 2015 Un­der li­ve­chat­ten var der man­ge for­skel­li­ge spørgs­mål til den un­ge sang­fugl, men et gik dog igen fle­re gan­ge. For det er ik­ke kun Ci­ty­bois­dren­ge­ne Thor og Anthon der smel­ter hjer­ter, Emi­lie har og­så truk­ket me­get op­mærk­som­hed, og un­der chat­ten blev hun spurgt, om hun har en kæ­re­ste. Det måt­te Emi­lie Est­her dog sva­re nej til.

I de sid­ste uger har fle­re me­di­er skre­vet om, at børn og un­ge ri­si­ke­rer at bli­ve ud­stil­let når de stil­ler op i X Fa­ctor, det­te spurg­te en læ­ser om, hvor­til Emi­lie sva­re­de: » De er jo 100 pct. selv gå­et ind til det, og det er jo ik­ke for­di ’ X Fa­ctor’ er et nyt pro­gram, så de ved jo, hvad de går ind til, « skri­ver hun til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.