Kul­tur ’ Jeg blev snydt

Det slog gni­ster, da Amin Jensen for­lod tv- pro­gram­met ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’. Han kæm­per el­lers for at sty­re sit tem­pe­ra­ment, for­tæl­ler han i det­te po­rtrætin­ter­view

BT - - NYHEDER - Louise Brodt­ha­gen Jensen lje@ bt. dk Fo­to: TV3 Amin Jensen

GRÆN­SER

» Hund­e­ho­ve­der og hæn­ge­rø­ve, lu­se­de ama­tø­rer, elen­di­ge klamp­hug­ge­re, lat­ter­li­ge ski­des­pr­æl­lere, ta­lent­lø­se ski­de­rik­ker. «

Det var en ski­de­bal­le af Egon Ol­sen­ske di­men­sio­ner, Amin Jensen gav, da han af egen fri vil­je for­lod tv- pro­gram­met ’ Jeg er en ce­le­bri­tyfå mig væk her­fra’. Som det kun­ne ses i af­tes på TV3.

Godt ma­te­ri­a­le

Til­sy­ne­la­den­de på grund af en mis­for­stå­el­se om no­get så ba­nalt som et styk­ke cho­ko­la­de, men iføl­ge Amin Jensen lå der me­get me­re til grund for, at hans tem­pe­ra­ment kog­te over.

» He­le den her op­le­vel­se reg­ner jeg jo med at få ti mi­nut­ters stan­dup ud af, så på den må­de er der jo bå­de knubs, men der er og­så godt ma­te­ri­a­le i det. Jeg var ne­de i et sort hul, jeg hav­de ik­ke spist no­get sær­ligt i fem da­ge og føl­te mig dår­ligt be­hand­let. Jeg føl­te mig uret­fær­digt be­hand­let. Det vær­ste for mig var, at man ik­ke kan sto­le på folk, når man tror, man har en af­ta­le, så stop­per kon­trak­ten. Det er jo langt ude, alt det her, « si­ger Amin Jensen, som BT mø­der et par da­ge ef­ter hæn­del­ser­ne i jung­len.

Skal brok­ke sig me­re

Bag af­fæ­ren om det fa­mø­se styk­ke cho­ko­la­de gem­mer sig hi­sto­ri­en om en mand, der i åre­vis har for­søgt at læ­re at tøj­le sit tem­pe­ra­ment. Må­ske lidt iro­nisk hand­ler det for ham om at brok­ke sig no­get me­re. Rå­det har han få­et fra en stres­sco­ach. Den lat­ter­mil­de ko­mi­ker har fun­det ud af at fo­re­gri­be si­tu­a­tio­ner­ne ved klart at si­ge fra, så når han har få­et nok, af­hol­der det ham fra at eks­plo­de­re på sam­me må­de, som da han var yn­gre.

Nem­me­re med al­de­ren

» Det er en kom­pli­ce­ret tin­gest så­dan en krop, der er nog­le ven­ti­ler, hvor der skal luk­kes no­get damp ud en gang imel­lem, el­ler og­så eks­plo­de­rer den. Men det er ble­vet nem­me­re med al­de­ren. Det er vilj­en til at få det un­der kon­trol, og så ban­ker der nok knap så me­get te­stoste­ron rundt i min krop, som da jeg var yn­gre, « si­ger Amin.

Den stær­ke ret­fær­dig­heds­sans, som kan gø­re ham il­ter, har han ik­ke fra frem­me­de.

» Det er mest fra min far. Han hav­de al­tid fi­re- fem

For­søg­te at slu­ge et ka­ker­lak- spyd

Hvad der ik­ke blev vist i pro­gram­met i af­tes på TV3, er, at Amin Jensen fak­tisk først prø­ve­de at slu­ge et ka­ker­lak- spyd på un­der ti se­kun­der, in­den han hav­de me­re held med at slu­ge en bun­ke le­ven­de or­me for at få præ­mi­en - cho­ko­la­de - med til de an­dre del­ta­ge­re. rets­sa­ger kø­ren­de så lang tid til­ba­ge, jeg kan hu­ske, og blev sig­tet for injuri­er rig­tig man­ge gan­ge, men vist kun dømt en en­kelt gang, « for­tæl­ler Amin Jensen om sin far.

Han pro­teste­re­de højlydt un­der en mas­siv sag om byg­ge­s­jusk i Al­bert­slund i 70er­ne, den så­kald­te ’ Tags­ag’, som se­ne­re re­sul­te­re­de i op­ret­tel­sen af Byg­ge­ska­de­fon­den.

» Han var og­så mod EF, og så kæm­pe­de han for taxa­bran­chen, først som chauf­før, og se­ne­re da han blev vogn­mand. Han kæm­pe­de al­tid for bed­re vil­kår, han var bl. a. med til at sik­re nat­tak­sten. Det hav­de jo nok den lidt ne­ga­ti­ve kon­se­kvens, at vi som fa­mi­lie blev lidt glemt der­hjem­me, for­di han al­tid var på bar­ri­ka­der­ne. «

Amin Jensen for­sø­ger der­for og­så selv at hu­ske at væ­re

Amin Jensen, fo­to­gra­fe­ret umid­del­bart in­den tem­pe­ra­men­tet løb af med ham i jung­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.