Der­for ra­ser Amin

BT - - NYHEDER - Louise Jensen lje@ bt. dk

DET VAR DRÅ­BEN

En strid om cho­ko­la­de blev drå­ben, der fik det fa­mø­se bæ­ger til at fly­de over for ko­mi­ke­ren Amin Jensen, som for­lod tv- pro­gram­met ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’ midt un­der op­ta­gel­ser­ne i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar.

Ef­ter at ha­ve sendt Jesper Ski­b­by ud af kon­kur­ren­cen, som fo­re­går i den syd­afri­kan­ske jung­le, og som be­står af en ræk­ke ulækre ud­for­drin­ger, valg­te den el­lers så lat­ter­mil­de mand i et an­fald af ra­se­ri at for­la­de showet og vin­ke far­vel til præ­mi­en på 250.000 kr. År­sa­gen er, at de få da­ge, han op­holdt sig i jung­len var præ­get af uri­me­li­ge for­hold, og så har pro­duk­tions­hol­det bag pro­gram­met lø­jet, hæv­der han.

Og net­op ka­ker­lak- ud­for­drin­gen er et af ko­mi­ke­rens skar­pe­ste kri­tik­punk­ter, for det kun­ne væ­ret gå­et gru­e­ligt galt, me­ner Amin Jensen, der ef­ter­føl­gen­de måt­te en tur til læ­gen med sin hals, der var ble­vet rid­set af det syd­afri­kan­ske kryb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.