Af TV3’

BT - - KULTUR - Amin Jensen

far for si­ne tre pi­ger Mira, Lær­ke og Lyk­ke. For han vil ger­ne læ­re dem, at selv­om man skal si­ge fra, når man fø­ler sig uret­fær­digt be­hand­let, skal man væl­ge si­ne kam­pe med om­hu. No­get, der kan væ­re hårdt i un­der­hold­nings­bran­chen, er­ken­der han. ener­gi, det he­le, men f. eks. li­ge i for­hold til ’ Jeg er en ce­le­bri­ty’, så var til­li­den der ik­ke me­re, i for­hold til hvad der blev lo­vet, og hvad der blev ind­fri­et. Så jeg for­try­der ik­ke, at jeg valg­te at gå ud af pro­gram­met, « si­ger Amin Jensen, der det sid­ste par we­e­ken­der har op­t­rå­dt med Lyng­by- Ta­ar­bæks Sym­fo­ni­o­r­ke­ster og ar­bej­der på, vi­de­re­ud­vik­le sit se­ne­ste show ’ Co­me­dy vs. Ope­ra’.

STREAM/ KØB – SAN­GE

( Kil­de hit­lis­ten. nu) 1. Ri­han­na, Ka­nye & McC.. Four­fi ve­seconds

2. El­lie Goul­ding

Love Me Li­ke You Do 3. Ma­jor La­zer ft . MØ & DJ.. Le­an On

Iføl­ge eget ud­sagn er den dan­ske 45- åri­ge en­tertai­ner nem­lig den ene­ste i ver­den, som kom­bi­ne­rer ope­ra­sang med ko­mik. Hvor han hur­tigt hu­sker til­ba­ge på Vi­ctor Bor­ge, som den der for al­vor fi k væk­ket en me­get ung Amins for­kær­lig­hed for vit­tig­he­der, var han i si­ne 20ere, før han op­da­ge­de ope­ra­en.

» Jeg hav­de hørt nog­le ting, ’ Vesti la Gi­ub­ba’ fra ’ Pag­li­ac­ci’, som jo er hi­sto­ri­en om Pjer­rot. Den hør­te jeg med Pla­ci­do Do­m­ingo på en cd, og så tænk­te jeg, at det skul­le jeg kun­ne, « si­ger Amin Jensen, der me­ner, at han er med til at pil­le lidt af snob­be­ri­et ud af ope­ra.

I pro­gram­met er en ræk­ke kend­te dan­ske­re sam­let for at kon­kur­re­re med hin­an­den. I sid­ste en­de er der 1/ 4 mio. kr. i præ­mie. Fo­to: TV3 » I for­hold til ’ Jeg er en ce­le­bri­ty’, så var til­li­den der ik­ke me­re, i for­hold til hvad der blev lo­vet, og hvad der blev ind­fri­et. Så jeg for­try­der ik­ke, at jeg valg­te at gå ud af pro­gram­met, « si­ger Amin Jensen. Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.