En fol­ke­lig bro­byg­ger

Vol­be­at- front­man­den Mi­cha­el Poul­sen har byg­get bro mel­lem heavyro­ck­en og den 50’ er- ame­ri­ca­na, han fi k ind i barn­doms­hjem­met

BT - - NAVNE - Mi­cha­el Char­les Gaunt mi­cg@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

40 I MOR­GEN

2015 er på me­re end én må­de et mær­ke­år for Mi­cha­el Poul­sen. Ik­ke nok med, at han i mor­gen kan fejre sin 40 års fød­sels­dag, det er og­så ti år si­den, at Vol­be­at ud­send­te de­butal­bum­met ’ The Strength / The So­und / The Songs’.

Her hund­red­vis af kon­cer­ter i in­dog ud­land og 2,5 mil­li­o­ner solg­te pla­der se­ne­re står ban­det i dag som Dan­marks su­verænt stør­ste mu­si­kal­ske eks­portva­re si­den Aqua.

Og det er alt­så i høj grad Mi­cha­el Poul­sens fortje­ne­ste. Det er ham, der syn­ger, det er hans an­sigt, folk ken­der, og det er ham, der er den mu­si­kal­ske ho­ve­d­ar­ki­tekt bag Vol­be­ats suc­ces­ful­de sam­men­s­melt­ning af højok­tan heavyro­ck, blu­e­set co­un­try og 50’ er- ame­ri­ca­na.

Må­ske ik­ke den mest op­lag­te blan­ding. Og så al­li­ge­vel. For som Mi­cha­el Poul­sen selv har sagt, så er det som om, den tun­ge ame­ri­kan­ske rock har glemt si­ne rød­der. I El­vis Pres­ley. I Litt­le Ri­chard. Og ik­ke mindst i Jo­hn­ny Cash. Al­le tre nav­ne, som Mi­cha­el Poul­sen selv for­g­u­der.

Kær­lig­he­den stam­mer helt til­ba­ge fra op­væk­sten i et ar­bej­der­klas­se­hjem i Ring­s­ted, hvor især fa­de­rens pas­sion for boks­ning og 50’ er- rock’n’roll gjor­de stort ind­tryk på den un­ge Poul­sen.

Men da han se­ne­re be­gynd­te at spil­le mu­sik, var det den tun­ge­re en­de af ro­ck­en, der trak mest i ham. Sam­men med nog­le ven­ner dan­ne­de han døds­me­tal­ban­det Do­mi­nus, der nå­e­de at ud­gi­ve fi re pla­der i 90’ er­ne.

Suc­ce­sen kom dog først, da Poul­sen dan­ne­de Vol­be­at, som i langt hø­je­re grad byg­ge­de bro mel­lem de for­skel­li­ge mu­si­kal­ske spor i hans liv. Helt skå­ret ind til be­net: Som hvis Me­tal­li­ca hav­de El­vis Pres­ley som for­san­ger med tek­ster af Jo­hn­ny Cash.

Det er ik­ke en kom­bi­na­tion, der har væ­ret hyl­det blandt smags­dom­mer­ne i den hjem­li­ge an­de­dam. Men det har Mi­cha­el Poul­sen og hans band­kam­me­ra­ter hel­dig­vis set stort på. De har vidst, hvem de var, hvor de kom fra, og hvor de ger­ne vil­le hen. Og med en for­bil­led­lig ar­bejds­ind­sats har de knok­let sig til de­res suc­ces og har i dag fat i ( rock-) fol­ket i en grad, der vir­ker helt na­tur­stri­dig i en tid, hvor bå­de den hår­de ro­cks po­pu­la­ri­tet og pla­desal­get ge­ne­relt har væ­ret for ned­ad­gå­en­de i man­ge år.

Men Mi­cha­el Poul­sen kan alt­så no­get helt sær­ligt. Må­ske for­di han er en mand, man ved, hvor man har. Han er hver­ken ban­ge for at mø­de si­ne fans i øjen­høj­de el­ler for at væ­re tro mod si­ne rød­der. Han har si­ne for­æl­dres nav­ne ta­to­ve­ret hen over kno­er­ne, han blev gift med Li­na i El­vis’ hus Gra­celand i Memp­his, Ten­nes­see, og så er han bon­kam­me­rat med bok­se­ren Mikkel Kes­sler, som Vol­be­ats stør­ste hit ’ A War­ri­or’s Call’ er skre­vet til. What you see, is what you get.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Vol­be­at ny­der stor in­ter­na­tio­nal an­er­ken­del­se. Her mor­gen­da­gens fød­sel­ar på ro­ck­festi­val i Bel­fort, Frank­rig, sid­ste som­mer. Fo­to: EPA/ Hu­go Ma­rie

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.